L’Informe dels experts sobre la Reforma Fiscal (I)

Per Neus Teixidor
Madrid
 

El passat divendres 14 de març es va presentar l’Informe de la Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema Tributari Espanyol. Com la majoria dels informes d’aquestes característiques, es planteja objectius com crear més llocs de treball o mantenir la competitivitat del Sistema Tributari. De totes maneres, hem de tenir en compte que l’informe recull les recomanacions elaborades per un grup d’experts, però això no significa que finalment la reforma segueixi la totalitat d’aquestes propostes, ja que en cap cas es consideren vinculants.

Inicialment, l’informe porta a terme un resum del marc general de la reforma del Sistema Tributari. A continuació, s’elaboren les diverses propostes de modificació: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats, la imposició patrimonial (apartat que engloba l’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost de Successions i Donacions i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), l’Impost sobre el Valor Afegit i els impostos especials i mediambientals. Finalment, s’ocupa d’una possible la reforma de les cotitzacions a la Seguretat Social i, entre altres, proposa algunes mesures contra el frau fiscal.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

En relació a aquest impost, la reforma pretén reduir les despeses fiscals, les exempcions (es preveu la desaparició de les exempcions de les indemnitzacions per acomiadament, dels préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’un habitatge habitual propi i els 1.500 € exempts per l’obtenció de dividends i participacions en beneficis) i els casos de no subjecció.

Pel que fa als rendiments del treball, es proposa, entre altres, la subjecció de les aportacions a assegurances per malaltia fetes per l’empresa (tant pels treballadors com pels seus familiars), així com les entregues d’accions per l’empresa als seus treballadors. A més a més, la reducció per l’obtenció de rendes irregulars passaria del 40% al 30%. Tanmateix, es pretén fixar una reducció única per tots els treballadors (cal recordar que actualment, la reducció per obtenir el rendiment net del treball depèn de la quantia dels rendiments del treball obtinguts). No obstant, sembla que es podria incloure una reducció del 100% per aquelles persones a l’atur que acceptin un lloc de treball en un municipi diferent del de la seva residència.

Per altra banda es recuperaria, transitòriament, la imputació de rendes per l’habitatge habitual, encara que es preveu l’establiment de límits en funció del valor cadastral (actualitzat amb els coeficients del IBI) i la base imposable dels contribuents. A més a més, pels rendiments del capital immobiliari, deixen de ser despesa fiscalment deduïble els interessos dels préstecs d’adquisició o millora del bé. Ambdós rendiments, les imputacions de rentes i els rendiments del capital immobiliari, passarien a formar part de la base imposable de l’estalvi.

Probablement, la modificació dels rendiments d’activitats econòmiques ha estat la que ha aixecat més especulacions, sobretot en relació a la supressió o no del mètode d’estimació objectiva. En aquest cas, el Comitè d’Experts opta per suprimir la reducció general aplicable al règim d’estimació directa. A més a més, proposa limitar, de forma similar al règim vigent de rendiments del treball, les rendes irregulars. Finalment, pretén eliminar la reducció per creació o manteniment de llocs de treball i la possibilitat d’amortitzar lliurement determinats actius.

Per altra banda, es preveu la supressió d’alguns dels règims transitius que afecten els guanys i les pèrdues patrimonials i eliminar les diferències entre transmissions a llarg (més d’un any) i curt termini (menys d’un any). També es preveu eliminar els coeficients d’actualització aplicables a les transmissions de béns immobles i que tenen com a finalitat actualitzar els valors d’adquisició. No obstant, s’introduiria la possibilitat de compensar les pèrdues patrimonials amb els rendiments del capital que formin part de la base imposable de l’estalvi.

El règim de les aportacions a plans de pensions també es veuria modificat.

Es proposa revisar i augmentar els mínims personal i familiar. Tanmateix, es busca assimilar els tipus impositius als de la resta dels Estats Membres de la Unió Europea. Es preveuen quatre trams per a la base general (oscil·larien entre el 24’75% i el 50%) i un únic tipus per a la base de l’estalvi.

Finalment, es pretén eliminar definitivament les deduccions per inversió en habitatge habitual i per naixement o adopció de fills. També es proposa modificar el tractament de les aportacions a partits polítics.

 

Impost sobre Societats

Font: profesionalx.com
Font: profesionalx.com

En relació a aquest impost es preveu limitar la deducció de les despeses financeres a un milió d’euros.  Es pretén modificar i simplificar els sistemes d’amortització, limitant els coeficients màxims actuals al 70%. Al mateix temps, es podria crear un tipus reduït (com a màxim del 2’5%) per al fons de comerç i l’intangible de vida útil indefinida. També es busca suprimir la possibilitat de deduir fiscalment els deterioraments comptables reversibles i les pèrdues per deteriorament de valors representatiu de deute. Com en l’impost sobre la renda de les persones físiques, es pretén eliminar els coeficients d’actualització en la transmissió de béns immobles.

Es proposa reduir progressivament els tipus nominal general fins al 20% i augmentar el tipus de les entitats sense finalitats lucratives fins 20% (actualment es troba al 10%).

Una de les modificacions més rellevants serà la supressió de la totalitat de les deduccions, excepte la de creació de llocs de treball per a discapacitats. També s’ha proposat eliminar el règim especial d’empreses de reduïda dimensió i les especialitats relatives als contractes d’arrendament financer.

 

Impost sobre el Patrimoni

En aquest cas, es preveu la supressió formal i definitiva de l’impost i l’adopció de mesures per evitar que les Comunitats Autònomes puguin crear un impost substitutiu.

 

Impost sobre Successions i Donacions

Una de les novetats és l’adopció d’una tributació mínima, que provocarà la desaparició de la bonificació del 99% vigent en algunes Comunitats Autònomes, com la Comunitat de Madrid. Així mateix, es considera convenient crear una única quantia exempta per a tot l’Estat.

Els tipus impositius deixaran de tenir en compte el patrimoni preexistent i només prendran en consideració el grau de parentiu. A més a més, es vol eliminar les reduccions per parentiu, percepció d’assegurances de vida, adquisició d’habitatge habitual i adquisicions de béns del patrimoni històric. En el cas de les donacions, només es mantindria la reducció per discapacitat.

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

En aquest cas, es proposa la desaparició paulatina del citat impost. Es preveu la desaparició total de l’Impost d’Operacions Societàries i, quan la situació econòmica millori, la quota gradual de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats. Finalment, es busca eliminar gradualment l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO), començant per deixar fora del citat impost la constitució de préstecs, fiances, arrendaments, pensions i drets reals de garantia, però mantenint l’impost sobre les concessions administratives.

Per altra banda, s’aconsella adoptar mecanismes per evitar la doble imposició del TPO amb l’IVA, mitjançant mecanismes d’intercanvi d’informació i la creació d’una Junta Arbitral.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *