L’Informe d’experts sobre la Reforma Fiscal (II)

Per Neus Teixidor
Madrid
 
 

Continuant amb l’anàlisi iniciat en l’article anterior, analitzem les propostes de reforma de l’Impost sobre el Valor Afegit, els Impostos Especials i Mediambientals i els Impostos financers. Finalment, farem una breu menció a la reforma de les cotitzacions a la Seguretat Social i les mesures per combatre el frau fiscal.

L’Impost sobre el Valor Afegit

L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost altament harmonitzat a nivell europeu, per això no és estrany que la proposta de reforma elaborada pel Comitè d’Experts incorpori el compliment d’algunes de les peticions elaborades pels organismes internacionals.

En relació amb les operacions interiors, es proposa suprimir l’exempció relativa als serveis públics postals, la venda de segells i els serveis prestats per Col·legis Professionals, Organismes Patronals i Cambres Oficials. Així mateix, es preveu limitar les exempcions relatives als partits polítics i als jocs d’atzar, loteries i apostes.

Per altra banda, es preveu ampliar els supòsits en els que es permet renunciar a l’exempció de l’IVA. En primer lloc, la renúncia ja no només comprendria els béns immobles, sinó també les operacions financeres. A més a més, es proposa eliminar el requisit que l’adquirent tingui dret a deduir-se la totalitat de l’IVA suportat (és a dir, que no es trobi en situació de prorrata).

També es preveu eliminar el requisit de reciprocitat que actualment s’exigeix quan es demana la devolució de l’IVA suportat a Espanya per part d’empresaris establerts en territoris tercers (territoris situats fora del territori d’aplicació de l’impost).

Una de les mesures més sorprenents és l’eliminació del règim del criteri de caixa.

Finalment, es proposa una modificació dels tipus impositius. En primer lloc, es busca mantenir el tipus superreduït (4%) per aquells béns de primera necessitat. Per altra banda, es podria limitar l’aplicació del tipus reduït (10%), reservant-lo exclusivament per als habitatges, el sector turístic i el transport de viatgers i equipatges.

Els Impostos Especials i els Impostos Mediambientals

Teòricament, la finalitat principal dels impostos especials és sufragar els costos socials derivats del consum de determinades substàncies nocives per a la salut.

En aquest cas, el Comitè d’Experts proposa la modificació de l’Impost sobre el Tabac, revisant periòdicament el seu tipus impositiu. A més a més, es preveu l’augment progressiu dels tipus impositius de l’Impost sobre l’Alcohol, per adequar-los a la mitjana dels tipus específics de la Unió Europea.

En relació amb l’Impost sobre Hidrocarburs, es pretén adoptar algunes de les mesures que figuren en la reforma de la Directiva de Fiscalitat Energètica. En aquest sentit, es vol diversificar l’impost creant un gravamen sobre l’energia i un altre sobre el carbó i equiparar els tipus impositius del gasoil amb els de la gasolina sense plom. De fet, es proposa suprimir les exempcions a l’Impost sobre el Carbó actualment vigents, acabant amb la tributació pràcticament nul·la.

Pel que fa l’Impost sobre l’Electricitat, la Comissió d’Experts considera que ha de modificar-se la seva estructura. En contraposició, considera que l’estructura de l’Impost sobre Residus Nuclears és correcta, però es poden produir situacions de doble imposició. Per tant, la citada comissió  considera que s’haurien d’unir els impostos actualment vigents, creant un únic tribut estatal. Es proposa que es tracti d’una taxa i, en conseqüència, respongui al principi de provocació de costos (és a dir, el seu import no podrà ser superior al cost de gestió).

Font: stac.cat
Font: stac.cat

Per altra banda, es proposa que l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica incorpori l’Impost sobre determinats Mitjans de Transport. L’informe parla d’establir una quota en funció de les emissions de diòxid de carboni, permetent que el subjecte passiu realitzi modificacions per reduir les citades emissions i creant exempcions per a persones amb discapacitat que no superin un determinat llindar de renta. Es tractaria d’un impost local, per tant, la seva regulació seria estatal i part de la recaptació es transferiria a la Comunitat Autònoma. Al mateix temps, es proposa crear dues taxes complementàries: per l’ús d’infraestructures de transport i per l’entrada de vehicles al centre de les ciutats (l’informe com exemple Madrid, Barcelona i altres ciutats amb monuments històrics de gran valor).

Finalment, la Comissió d’Experts s’ocupa d’altres impostos. Considera que s’han de suprimir els cànons eòlics i els impostos sobre l’aigua envasada, ja que no responen a cap finalitat mediambiental. També proposa modificar els impostos sobre grans superfícies i sobre les emissions de diòxid de carboni, ja que distorsionen el principi d’unitat de mercat. Al mateix temps, proposa que alguns impostos autonòmics s’apliquin a nivell estatal, com per exemple, l’impost sobre residus.

Els Impostos sobre Actius Financers

En aquest sentit, es proposa eliminar els impostos i gravàmens estatals per crear un impost estatal. 

Altres reformes

En primer lloc, es proposa buscar una nova fórmula de distribució de la càrrega entre empresaris i treballadors, vinculant les cotitzacions efectuades al llarg de la vida laboral amb les pensions i altres possibles prestacions. També, es pretén limitar les exempcions i bonificacions en les cotitzacions socials.

Per altra banda, la Comissió d’Expert elabora un llistat de mesures per lluitar contra el frau fiscal. D’entre les diverses propostes, destaca la supressió del règim d’estimació objectiva o mòduls per determinar els rendiments d’activitats econòmiques en l’IRPF i la reducció dels llindars de renta a partir dels quals els subjectes passius tenen l’obligació de presentar la corresponent declaració. En el cas de l’IVA, es proposa restringir els subjectes passius que es puguin acollir al règim simplificat, augmentar la supervisió de les operacions intracomunitàries i suprimir el règim del recàrrec d’equivalència en el comerç minorista.

Podeu llegir la primera part de l’article aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *