La fragilitat de la memòria del testimoni: la transferència inconscient

Diferències entre el dret a la presumpció d’innocència i el principi in dubio pro reo