La legalitat de la publicació de les qualificacions universitàries sense el consentiment dels alumnes

Per Diego Fierro Rodríguez
Málaga,
 
 

Cada vegada que es donen a conèixer les qualificacions dels exàmens que han realitzat amb anterioritat els estudiants universitaris, sorgeixen petites discussions entorn a la manera de publicació de notes emprat pels professors per informar sobre els resultats acadèmics, que pot produir-se a través del tauler de cada àrea o departament, mitjançant llistats inserits a la Intranet de les universitats o a través de notificacions personals, existint, en el cas de la publicació de les llistes, la possibilitat d’indicar el nom i els cognoms de cada alumne o el seu DNI per assenyalar les qualificacions, depenent de l’elecció de cada docent, que pot optar per qualsevol mitjà per a difondre les notes. Aquest assumpte, que es troba relacionat amb el règim jurídic de la protecció de les dades de caràcter personal i que ha estat analitzat per juristes com Jesús Alberto Messía de la Cerda Ballesteros i José Ramón Chaves García, és interessant per a qualsevol persona matriculada en un curs d’una titulació universitària.

diego

En parlar de la protecció de les dades de caràcter personal, cal fer al·lusió a l’art. 18.4 de la Constitució Espanyola de 1978 i a la Llei Orgànica 15/1999, que “té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment de seu honor i intimitat personal i familiar” segons l’art. 1 de la norma. Aquesta Llei Orgànica conté les regles per les quals es regeix la difusió de dades, que requereix, segons l’art. 11.1 de la norma, el consentiment de l’interessat, excepte en les situacions establertes en el segon apartat del mateix precepte.

Atenent a Samuel Parra Sáez, cal dir que la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, va ser una novetat legislativa que va alterar el panorama de la tutela de la informació dels estudiants en relació amb la publicació de les notes, ja que, abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma, succeïa el contrari del que passa ara, de manera que difondre les qualificacions dels alumnes universitaris era illegal, ja que els estudiants no consentien de cap manera la publicació de les seves dades, així que els professors de les facultats i les universitats cometien una infracció amb la difusió de les notes. La disposició addicional vintè primera de la Llei Orgànica 4/2007, que es refereix a la protecció de dades de caràcter personal, va modificar la regulació en recollir, en el seu primer apartat, dues regles:

1.”Que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és aplicable al tractament i cessió de dades derivades del que disposa aquesta Llei Orgànica”.

2.”Les universitats han d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, tractament o accés no autoritzats”.

A continuació, el tercer paràgraf de la mateixa disposició addicional estableix una regla excepcional en dir que “No cal el consentiment dels estudiants per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l’avaluació dels seus coneixements i competències ni dels actes que resultin necessaris per a l’adequada realització i seguiment de l’avaluació”, així que, actualment, les qualificacions acadèmiques dels estudiants universitaris poden ser difoses sense que sigui necessari el seu consentiment, ja que aquest cas s’inclou dins de l’art. 11.2.a) de la Llei Orgànica 15/1999, que indica que el consentiment que exigeix l’art. 11.1 de la norma no és necessari quan la cessió està autoritzada per una llei.

El règim jurídic de la publicació de les notes universitàries en l’actualitat no agrada a molts estudiants en titulacions universitàries ia alguns juristes, que consideren que s’ha de respectar el dret a la intimitat dels alumnes. No obstant això, cada vegada són menys freqüents les situacions en què es difonen les qualificacions mitjançant documents col.locats en els taulers d’anuncis de les facultats, ja que s’està generalitzant l’ús de les noves tecnologies i de les xarxes internes de cada centre universitari, que ajuden a publicar les notes en una plataforma virtual a la qual només poden accedir els estudiants matriculats en el grup del professor que difon les qualificacions o en les fitxes personals que cada estudiant té.

Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *