La innovadora presó permanent revisable en el punt de mira social

Per Álvaro Melero.
Barcelona.

 

Com va dir Sèneca, filòsof llatí, “la Llei ha de manar, no polemitzar”. No obstant això, la gran polèmica ha sorgit al voltant de la introducció de la nova «presó permanent revisable». Segons el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals, on s’ha donat llit a la tan escoltada presó permanent revisable, entre altres reformes, posteriorment a la presentació del Projecte, i de conformitat amb el Reglament de la Càmera del Congrés, es va establir el termini d’esmenes, per un període de quinze dies hàbils, les quals han estat recollides en l’informe de la ponència presentat a la Comissió de Justícia habilitada per a tal efecte.

La reforma introdueix una nova pena de presó permanent revisable, que podrà ser imposada únicament en supòsits d’excepcional gravetat, considerats com a tals els assassinats especialment greus, homicidi del Cap de l’Estat o del seu hereu, de Caps d’Estat estrangers i en els supòsits més greus de genocidi o de crims de lesa humanitat.

La presó permanent revisable, és una pena de presó de durada indeterminada, subjecta a un règim de revisió; Després del compliment íntegre d’una part rellevant de la condemna, en funció dels delictes comesos i de la seva naturalesa, i amb la posterior acreditació de reinserció del reu, aquest pot obtenir una llibertat condicionada al compliment de certes exigències com és en particular la no comissió de nous delictes. 

Es tracta d’un model estès en el Dret comparat europeu, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans. Doncs, tal com estableix la EEMM de la Reforma, la qual cosa determina la inhumanitat d’una pena és la falta d’un horitzó de llibertat que, en la regulació de la presó permanent revisable, garanteix un procediment judicial de revisió continuat. Que quan la Llei nacional ofereix i garanteix una revisió de la condemna indeterminada amb vista a la terminació o llibertat condicional, prou per ser ajustat a l’article 3 del Conveni.

Per si no fos prou, el Consell d’Estat ratifica els seus arguments de conformitat amb l’adequació a l’Estatut de la Cort Penal Internacional, al com es troba adherida Espanya. Més encara, tal com preveu la Part VII, article 77, apartat b), de l’Estatut de la Cort Penal Internacional, “La reclusió a perpetuïtat quan ho justifiquin l’extrema gravetat del crim i les circumstàncies personals del condemnat”. 

Corte Penal internacional

D’altra banda es modifiquen les regles de fixació de la pena en els supòsits de continuïtat delictiva i de concurs de delictes, excloent aplicabilitat de la figura jurídica de delicte continuat als delictes sexuals. 

Una altra de les modificacions rellevants que s’introdueix és una revisió de la regulació de la suspensió de l’execució, per dotar-la d’una major flexibilitat. On els anys i l’experiència posaven de manifest que l’existència d’antecedents penals no justificava en tots els casos la denegació de la suspensió de la condemna. 

D’altra banda, els grups polítics van presentar durant el període hàbil de quinze (15) dies, un gran nombre d’esmenes, consistents en la supressió parcial o total de l’articulat del projecte, addició d’epígrafs per a aclariment, modificació de redactat i esmenes transaccionals. 

En efecte, l’esmena transaccional és aquella que es crea quan un òrgan de decisió està en procés d’adopció d’un determinat text. La fi que es persegueix amb l’esmena transaccional és impedir que l’òrgan accepti aquest text alhora que es genera debat polític i ciutadà sobre el tema del que tracti el mateix.

D’entre totes, es van acceptar algunes de les següents: [Enmiendas núm. 123, del G.P. La Izquierda Plural, núm. 535, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 1, y núm. 644, del G.P. Socialista, apartado 1. Enmiendas objeto de una transaccional, con el texto siguiente:

«Quincuagésimo tercero. Se modifica el artículo 90, que queda redactado como sigue ‘‘1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en tercer grado. b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta. c) Que haya observado buena conducta. (…) No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. ]

L’esmena a aquest article, consisteix en l’addició de les últimes quatre línies al mateix, la qual marca un criteri essencial i decisiu per concedir la suspensió de la condemna del reu, puix que haurà de satisfer la responsabilitat civil derivada del delicte, segons la tipificació establerta en el Codi Penal. 

Com també: [Enmiendas núm. 241, del G.P. Vasco (EAJ-PNV) (supresión), núm. 655, del G.P. Socialista (supresión) y núm. 141, del G.P. La Izquierda Plural. Enmiendas objeto de una transaccional, con el texto siguiente:

«Nonagésimo cuarto. Se modifica el artículo 136, que tendrá la siguiente redacción: ‘‘1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: a) Seis meses para las penas leves. b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes. c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. e) Diez años para las penas graves. ]

Per tant, el primer resultat obtingut amb la introducció de la innovadora presó permanent revisable, ha estat l’origen d’una nebulosa de crítiques socials, poc favorables a l’aplicació de la mateixa, juntament amb les altres modificacions contingudes en la reforma, que esperen després de les paraules del legislador per a la seva imminent aplicació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *