La conformitat de l’acusat

I quan parlo jo, senyoria?