La legalització de la injustícia

Kevin Sànchez.Per Kevin Sànchez.


El proppassat 21 de Novembre, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, coneguda com a Llei de Taxes. Amb aquesta llei el govern de l’Estat espanyol afirma que les noves taxes permetran, per una banda, racionalitzar l’exercici de la potestat jurisdiccional i per l’altre, millorar-ne el finançament, particularment de l’assistència jurídica gratuïta.

Des del Ministeri de Justícia s’anuncia aquesta llei com la solució a part dels problemes de la justícia, sobretot pel que fa a la seva lentitud i saturació als jutjats. Res més lluny de la realitat, la llei atempta directament contra l’accés a la tutela judicial efectiva, un dret fonamental bàsic en qualsevol Estat de Dret.

Si el sufragi censatari era limitar el dret fonamental d’escollir els representants polítics, potser podem parlar ara d’una justícia censatària.

És inacceptable per qualsevol jurista no denunciar aquest atemptat contra la justícia que discriminarà entre rics i pobres. No podem tolerar l’exclusió d’una part important de la societat que no es pugui permetre l’abonament de les taxes judicials. A Catalunya però, aquesta llei suposarà un greuge comparatiu; es donarà una doble imposició ja que des de l’1 de Maig de 2012 es troba en vigor la Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia.

Més que la publicació d’una llei, sembla que el BOE publiqui una esquela de la tutela judicial efectiva.

Cal fer un parell de consideracions de l’articulat de la llei. En primer lloc, l’article 3.1 ens descriu el subjecte passiu de la taxa: “Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.”.
Efectivament, el que es grava és l’exercici de la tutela judicial efectiva el que passa és que el legislador, expert en aquests dies en emprar eufemismes, no ho ha volgut escriure explícitament. El motiu? Per allò de que en teoria és un Dret Fonamental…

Entre la justícia i els diners, han preferit els diners.

Per la seva banda, l’article 3.2 diu: “El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en  nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación.” Més enllà de la retòrica, a afectes pràctics aquest precepte permet a Hisenda acceptar diners en efectiu i no exigeix a l’Agència Tributària comprovar d’on provenen els diners.

Ara que no ens veu ningú…

També és necessari però, fer una breu referència al contingut de la llei. Sobretot pel que fa a la Disposició final 4ª en la que s’elimina la paga extra a jutges, fiscals i altres cossos de l’administració de justícia per tal de quela disminución que experimenten estos colectivos en sus retribuciones anuales sea equivalente a la que resulte para los restantes funcionarios públicos.

Taxes segons la l’ordre jurisdiccional i l’àmbit territorial


En l’ordre jurisdiccional civil
de l’Estat:

Verbal i canviari

Ordinari

Monitori i demanda incidental en el procés concursal

Execució títols extrajudicials

Concurs necessari

Apel·lació

Cassació i infracció processal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €


En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de l’Estat
:

Abreujat

Ordinari

Apel·lació

Cassació

200 €

350 €

800 €

1.200 €


En l’ordre jurisdiccional social de l’Estat
:

Suplicació

Cassació

500 €

750 €

Aquestes són tan sols les taxes fixes. A més, cal afegir-hi les taxes variables que seran conseqüència de multiplicar per 0,5% la quantitat reclamada al plet. Si no es reclamen diners o bé no estan quantificats, la taxa variables serà de 90€.


En l’ordre jurisdiccional civil català
:

Verbal de quantia superior a 3.000 €

Ordinari

Monitori de quantia superior a 3.000 €

Canviari de quantia superior a 3.000 €

Execució títols extrajudicials de quantia superior a 3.000 €

Concursal

Apel·lació

Cassació i infracció processal

60 €

120 €

60 €

90 €

120 €

120 €

120 €

120 €


En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu català
:

Abreujat de quantia

superior a 3.000 €

Ordinari de quantia

superior a 3.000 €

Apel·lació

Cassació

90 €

120 €

120 €

120 €


Tutela judicial efectiva? Millor “en efectiu”.

Per exemple, el fet de que s’exigeixi una taxa fixa de 200 €, més la corresponent variable del 0,5% sobre la quantia del plet en els procediments contenciosos abreujats, produeix un fet realment inversemblant; la taxa és inviable. En cas de que el recurs es doni contra una sanció administrativa de trànsit, posem, haver realitzat un #novullpagar sense haver identificat el conductor (200€), la reclamació és impossible ja que la taxa s’exigeix per qualsevol tipus de reclamació sense un mínim exempt. La taxa catalana, tot i ser igualment rebutjable, deixa exempts alguns dels casos en els que la quantia no superi els 3.000€.
Inclús si el ciutadà guanya el procés judicial, aquesta nova llei no estableix cap termini per retornar-li els diners abonats en concepte de taxes. I tampoc s’estableix cap interès per si hi ha una demora exorbitant en el retorn.

A més, en aquells casos en els que es doni la raó a un ciutadà en segona instància, tot revocant la sentència en primera instància, no se li podran imposar a la part contrària les costes totals ja que segons l’article 243.3 de la Llei d’Enjudiciament Civil: “tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal”.

I quan el patafi de llei presentat pel Ministeri de Justícia semblava impossible d’empitjorar, es van veure obligats a emprar una moratòria perquè el formulari 696 d’autoliquidació de la taxa no estava encara disponible als jutjats i tribunals.  No creuen que és un pèl irònic que la llei que ha d’acabar amb la lentitud dels tribunals faci tard?

Totes les novetats sobre la Llei de Taxes les trobaran sota l’etiqueta #stoptaxesjudicials al Twitter.

Kevin Sànchez

Estudio Dret a la UPF. Treballo per la llibertat, la democràcia i la justícia. Interessat en aprendre i escoltar per tal de forjar una opinió pròpia. Col·laborador de la Secció Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *