Augment dels concursos, els acomiadaments i les execucions hipotecàries

Consell General del Poder Judicial
Madrid

Concursos 

Al llarg de l’any 2012 es van presentar en els jutjats del mercantil de tota Espanya un total de 10.290 concursos, la qual cosa significa un 28,2% d’augment en relació amb els concursos presentats el 2011, segons les dades recopilades pel Servei d’Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial.

El 20,8% dels concursos es van presentar a Catalunya, a la qual van seguir la Comunitat Valenciana amb el 14,7%, la Comunitat de Madrid, amb el 13,8% i Andalusia amb el 13,4%.

Es van declarar un total de 7.541 concursos, als quals cal afegir els 752 que es van declarar i van concloure a l’empara de l’Art. 176 bis 4 de la Llei concursal. Durant l’any van arribar a la fase de conveni un total d’1.690, mentre que van iniciar la liquidació 5.530.

Cal assenyalar que es van presentar 1.809 expedients de l’article 64 de la Llei concursal (Ets).

En disposar-se de dades completes des de l’esclat de la crisi econòmica (encara que els seus efectes es van deixar ja notar en el tercer trimestre de 2007) es pot tenir una visió més completa, per això s’han comparat els concursos presentats en els anys 2003 a 2007 amb els presentats de 2008 a 2012. L’increment del segon quinquenni respecte al primer va ser del 429,5%, la qual cosa es tradueix en increments mitjans anuals del 85,9%

Procediments monitoris

En aquests mateixos jutjats es van presentar 700.208 procediments monitoris, amb un increment respecte el 2011 del 2,4%. Cal assenyalar que l’increment es deu a l’últim semestre de 2012, en el qual l’augment ha estat important. El primer semestre, com els trimestres anteriors fins al segon de 2010, mantenia una contínua disminució interanual.

En la valoració global de la crisi, els monitoris ingressats han augmentat un 131,2% en el període 2008 a 2012 respecte del 2003 a 2007 (increments mitjans anuals del 26,2%).

Execucions hipotecàries

El 2012 es van iniciar en els òrgans judicials espanyols 91.622 execucions hipotecàries, un 17,7% més que el 2011, segons les dades del Servei d’Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial.

Segons aquestes dades, el 20,3% d’execucions hipotecàries es van produir a Catalunya, a la qual van seguir Andalusia amb el 19,6%, la Comunitat Valenciana, amb el 17,6% i Madrid amb el 10,1%.

El nombre de les execucions hipotecàries que estaven en tràmit en els jutjats espanyols al final de 2012 és de 198.116. D’elles, el 21% corresponen a Andalusia, a la qual segueixen Catalunya, 20,7%, la Comunitat Valenciana, 15,9% i Madrid, 10,8%.

La comparativa entre els cinc anys de la crisi (2008-2012) i els cinc anteriors (2003-2007) revela un increment de les execucions hipotecàries iniciades d’un 368,7%, la qual cosa suposa un augment mitjà anual d’un 73,7%. Per a les execucions resoltes l’increment va ser del 199,5%, amb mitjana anual del 39,9%. I per les quals van quedar en tramiti al final del període l’increment en els cinc anys va ser del 482,9%, un 96,6% anual.

Llançaments 

Respecte als llançaments les estadístiques del CGPJ proporcionen dos paràmetres de dades. Ha de recordar-se que els llançaments poden afectar a diversos tipus d’immobles, no solament habitatges, i que el que se sol·licitin a un servei comú no significa que aquest l’hagi pogut executar.

  • En primer lloc, el nombre dels llançaments sol·licitats als serveis comuns de notificacions i embargaments, dels quals es disposa d’una sèrie des de 2008, amb el matís que no en tots els partits judicials existeix aquest tipus de serveis comuns, per la qual cosa la dada permet mesurar l’evolució, però no els valors absoluts reals. Amb aquestes matisacions, s’observa que el nombre de llançaments sol·licitats va ser de 70.257, un 13,1% més que en 2011. D’aquests, van acabar amb compliment positiu 46.408, un 13,9% més que el 2011. Els llançaments realitzats pels serveis comuns (amb compliment positiu) van ascendir a 46.408 durant tot l’any 2012, la qual cosa suposa un increment del 13,9% respecte a l’any 2011.
  • Per a l’any 2012 es disposa d’una segona dada complementària. El nombre de llançaments sol·licitats en els jutjats de primera instància i de primera instància i instrucció, que va ser de 101.034.

Acomiadaments

En els jutjats socials s’han presentat 147.404 demandes per acomiadament, un 25,3% més que el 2011. D’elles el 17,3% s’han donat a Catalunya, un 16,8% a Andalusia, el 16,3% a Madrid i l’11,5% a la Comunitat Valenciana.

L’increment en el període 2008 a 2012 respecte al quinquenni anterior va ser del 87,5%, sent el mitjà anual del 17,5%.

Reclamacions de quantitat

En aquests mateixos jutjats es van presentar 146.647 reclamacions de quantitat i, com ocorre des de 2009, representant una disminució respecte a l’any anterior, en aquest cas del 4,9%.

L’increment en el període 2008 a 2012 respecte al quinquenni anterior va ser del 48,3%, sent el mitjà anual del 9,5%.

Definicions i conceptes:

Concursos:

Comprèn aquells procediments que, declarats i tramitats en els Jutjats del Mercantil, procedeix la seva obertura per a qualsevol deutor, sigui persona natural o jurídica, que no pugui complir regularment les seves obligacions exigibles. S’inclouen tant els concursos ordinaris, com els abreujats, així com els voluntaris i necessaris. Les entitats que integren l’organització territorial de l’Estat, els organismes públics i altres ens de dret públic no poden ser declarades en concurs.

Acomiadaments:

Demandes registrades en els Jutjats socials on s’inclou, així mateix, l’extinció per causes objectives i la impugnació de modificació de condicions de treball o trasllats individuals.

Reclamacions de quantitat:

Demandes per reclamacions de quantitat registrades en els Jutjats socials on s’inclou, igualment, responsabilitat civil per incompliment d’obligacions en matèria de Seguretat Social, recàrrec per omissió de mesures de seguretat i higiene en el treball, terceries en execució de sentències i sancions disciplinàries.

Execucions hipotecàries:

Es computen aquells procediments que, tramitats en els Jutjats de Primera Instància, permeten exigir el pagament dels deutes garantits per penyora o hipoteca al creditor amb escriptura d’hipoteca al seu favor, degudament inscrita en el Registre de la Propietat.

Monitoris:

Procediments especials prevists per reclamar deutes dineraris líquids, determinats, vençuts i exigibles, quan aquests deutes constin en algun tipus de document. Són competents els Jutjats de Primera Instància del domicili o lloc de residència del deutor. S’inclouen les quantitats degudes en concepte de despeses comunes de Comunitats de propietaris d’immobles urbans.

Llançaments:

Es comptabilitza un llançament per cada bé immoble el llançament del qual o lliurament possessori s’acordi, amb independència dels assenyalaments que generi i del tipus de procés en el qual s’acordi o la fase en què aquest es trobi, sempre que impliqui un canvi en la possessió d’un immoble, i sense tenir en compte si es tracta d’una finca rústica o urbana ni si és o no un habitatge. A efectes estadístics, s’inclouran en aquest apartat tant els llançaments que s’acordin en fase d’execució com els lliuraments de possessió, o les resolucions que suposin el lliurament mediat per lliurament voluntari del ben sigui aquesta a la part directament o en l’òrgan judicial.

Llançaments amb compliment positiu:

Aquells llançaments en els quals el servei comú ha pogut practicar el llançament acordat pel jutjat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *