L’Audiència Nacional es pronuncia en relació a les taxes judicials

Per Anna Jiménez
Barcelona
 
 

La Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional a data de 6 de setembre de 2013 ha dictat un auto mitjançant el qual es pronuncia sobre la possible vulneració del dret a la tutela judicial efectiva consagrat a l’article 24 de la Constitució Espanyola, com a conseqüència de la implantació de les taxes judicials necessàries per a poder accedir als tribunals de justícia dins del nostre país.

En el recurs interposat al que ara respon l’Audiència Nacional es defensava que la llei al·ludida, tot i que té cobertura de legalitat ordinària, no la té de constitucional doncs, recollint el que ja va exposar el Tribunal Constitucional a la sentència 20/2012 de 16 de febrer, la imposició de les taxes podia vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva perquè d’elles es podia derivar la impossibilitat d’accés als jutjats per part de qui no las satisfés. Per la seva banda, el Ministeri Fiscal i l’Advocat de l’Estat sol·licitaven la desestimació de dit recurs ja que al seu parer el pagament de la taxa només seria obstacle per accedir a la jurisdicció si tals taxes fossin innecessàries, excessives o mancades de raonabilitat o proporcionalitat respecte dels fins que lícitament persegueix el legislador, que en aquest cas es considera que són subvenir al cost que suposa a l’Administració de Justícia.

Ara l’Audiència Nacional s’ha pronunciat al respecte i ha dictaminat que l’exigència de certes taxes, dins d’uns límits, procediments i circumstàncies és perfectament constitucional perquè no es vulnera amb elles cap dret fonamental al entendre’s que el dret a la tutela judicial efectiva “no és un dret de lliure exercici sense més, sinó que és un dret prestacional i de configuració legal, l’exercici del qual està subjecte a la concurrència dels pressupòsits i requisits processals que, en cada cas, hagi establert el legislador” (SSTC 99/1985, de 30 de setembre, FFJJ 4 i 182/2004 de 2 de novembre, FFJJ 2).  Tot i això,  s’afegeix que les conseqüències del no pagament de dites taxes poden no ser constitucionals en tant que condicionen la possibilitat d’accedir a la jurisdicció i per tant, la possibilitat d’obtenir la tutela judicial efectiva.

En efecte, es considera que aquesta previsió on s’estableixen el pagament de taxes és insuficient perquè “no té en compte la proporcionalitat que ha de regir entre el fi perseguit per la norma qüestionada, que és el de finançar el servei públic de l’Administració de Justícia amb càrrec als justiciables que més es beneficien de l’activitat jurisdiccional, disminuint correlativament el finançament procedent dels impostos, a càrrec de tots els ciutadans; i els principis de capacitat econòmica, igualtat, equitat i justícia que han de presidir tot sistema tributari que pretengui garantir el sosteniment de les despeses públiques a què fa referència l’article 31 CE”.

En efecte, al propi apartat II de l’Exposició de Motius de la Llei 10/2012 es disposa que “la determinació de la càrrega tributària no es fa a partir de la capacitat econòmica del contribuent, sinó del cost del servei prestat”, extrem que conculca el principi de capacitat econòmica, igualtat, equitat i justícia al vetar-se la possibilitat d’accedir als tribunals als menys afavorits econòmicament. A l’auto de l’Audiència Nacional es fa referència a un informe emès pel Consell General del Poder Judicial a data de 11 de juny de 2013 on es reflecteix la minva del número de recursos produïts arrel de l’erada en vigor de les Ordres HAP/2662/2012 i HAP/490/2013.

Per tot això la Sala presidida per José Luis López-Muñiz Goñi arriba a la conclusió que les disposicions relatives a les taxes judicials contingudes en la Llei 10/2012 en la redacció donada pel Reial Decret-llei 3/2013, són possiblement contraris als articles 24.1, 14, 9.2 i  31.1 de la Constitució Espanyola i per això planteja qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Toca esperar a veure què sentencia aquest últim per a tancar el debat que es va obrir entorn les taxes judicials tan bon punt es va conèixer de l’esborrany de la seva llei reguladora.

Podeu llegir l’auto aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *