Aprovat l’informe a l’avantprojecte de llei de coresponsabilitat parental

Consell General del Poder Judicial.

El Ple del Consell General del Poder Judicial ha aprovat per unanimitat, en la seva reunió d’ahir, l’informe a l’Avantprojecte de Llei sobre l’exercici de la coresponsabilitat parental en casos de nul·litat, separació i divorci.

L’informe valora de manera positiva la rellevància que l’avantprojecte confereix a la mediació en el Dret de família, en regular amb major detalli la labor mediadora en supòsits de crisi matrimonial i, en general, en els diferents conflictes que puguin suscitar-se en l’àmbit familiar.

En relació amb la guarda i custòdia i el règim d’estada, relació i comunicació dels pares amb els fills, l’avantprojecte incorpora uns criteris legals als quals el jutge haurà de subjectar-se per resoldre respecte d’aquests aspectes que, en termes generals, s’ajusten al criteri fixat per la doctrina jurisprudencial.

Respecte a la guarda i custòdia compartida, la reforma analitzada estableix que podrà ser establerta pel jutge sense que cap dels progenitors ho hagi sol·licitat amb la condició que tots dos demanin la custòdia exclusiva per a si mateixos. En l’actualitat, aquesta possibilitat té un caràcter excepcional segons la regulació que li atorga el vigent article 92.8 del Codi Civil.

Gonzalo Moliner, President del CGPJ.
Gonzalo Moliner, President del CGPJ.

La reforma proposada, segons criteri d’aquest Consell, pot originar situacions problemàtiques, difícilment pot revertir en interès dels fills ni servir perquè els pares puguin exercir de millor manera les funcions inherents a la guarda i custòdia.

Per contra, és previsible que l’atorgament d’ofici de la guarda i custòdia compartida aguditzi les tensions i controvèrsies que freqüentment poden sorgir després de la ruptura de convivència en aspectes tan importants com l’educació, la vigilància i la cura dels fills.

Per tot això, l’informe considera que la concessió de la guarda i custòdia conjunta hauria de quedar condicionada, com esdevé actualment, al fet que almenys un dels progenitors sol·liciti l’aplicació d’aquest règim.

I, en el que concerneix a la incorporació al conveni regulador del denominat “pla d’exercici de la pàtria potestat conjunta”, el consell qüestiona que s’estableixin uns criteris per determinar la contribució de cada cònjuge a les càrregues familiars i els aliments (temps de permanència dels fills amb els pares, capacitat econòmica d’aquests últims, atribució de l’habitatge familiar, etcètera), doncs això afecta a l’autonomia de la voluntat dels intervinents. Per tant, l’informe considera que hauria de mantenir-se la regulació actual sobre aquest aspecte, de manera que els pares puguin pactar el que estimin pertinent sobre aquest particular, tret que l’acordat fos perjudicial per als fills.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *