La presó permanent revisable

Per Sonia Sarroca
Mataró
 

El Consell de Ministres va aprovar ahir, divendres 20 de setembre, la remissió a les Corts Generals del seu Projecte de Llei de reforma del Codi Penal. L’avantprojecte va ser sotmès a l’estudi de diferents òrgans consultius – Consell Fiscal, Consell General del Poder Judicial i Consell d’Estat – els suggeriments dels quals, segons s’assegura des del Govern, han estat inclosos en el text definitiu.

D’entre les novetats més significatives, el Projecte de Llei inclou la introducció d’una nova pena, la presó permanent revisable, per a supòsits d’excepcional gravetat. Diversos països europeus com ara França, Bèlgica, Àustria, Alemanya i el Regne Unit ja disposen d’aquesta modalitat de pena.

Es tracta d’una pena privativa de llibertat de duració indeterminada i subjecta a revisió. En paraules del Ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, es diferencia de la resta de penes privatives de llibertat del nostre ordenament en què el mer compliment del temps és condició necessària però no suficient per a obtenir la llibertat; i es diferencia de l’anomenada cadena perpètua en què el compliment del temps permet aconseguir la llibertat en el mateix moment en què s’aprecia per part les autoritats judicials i penitenciàries que no subsisteixen els riscos per a la comunitat de què aquella persona pugi reiterar la comissió delictiva de determinats fets.

La nova pena estarà reservada als delictes d’excepcional gravetat: homicidis terroristes, homicidis de caps d’Estat, homicidis en cas de genocidis i delictes de lesa humanitat o aquells genocidis que van acompanyats d’agressió sexual. També s’aplicarà als assassinats qualificats per la doctrina com a “especialment greus”: quan la víctima sigui menor de 16 anys o es tracti d’una persona especialment vulnerable; quan sigui subsegüent a un delicte d’agressió sexual; quan es tracti d’un assassinat múltiple; o quan l’assassinat hagi estat comès per membres d’una organització criminal. Són aquests els únics supòsits taxats als quals s’aplicarà la presó permanent revisable.

Un cop complert íntegrament un mínim de condemna establert pel Codi Penal en funció de la gravetat dels delictes (que oscil·la entre els 25 i els 35 anys), s’aplicarà el sistema de revisió. Un tribunal col·legiat haurà de valorar novament les circumstàncies del penat i del delicte comès i podrà revisar la seva situació personal. Si el tribunal considera que no concorren els requisits necessaris perquè el penat pugui recuperar la llibertat, es fixarà un termini per a dur a terme una nova revisió; si pel contrari es valora que compleix els requisits necessaris per quedar en llibertat, s’establirà un termini de llibertat condicional. Aquesta revisió s’haurà de fer d’ofici cada 2 anys, i es farà també sempre que el penat ho sol·liciti, si bé després de la desestimació d’una petició, es podrà fixar un termini màxim d’un any dins del qual no s’admetran noves sol·licituds.

L’aplicació de la presó permanent revisable ha estat avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, tal com s’expressa a les SSTEDH 12-2-2008 (Cas Kafkaris vs. Xipre) i 3-11-2009 (cas Meixner vs. Alemanya), quan la Llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de duració indeterminada amb vistes a la seva commutació, remissió, terminació o llibertat condicional del penat. Això és suficient, segons el TEDH, per a satisfer l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans [Ningú podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants].

Podeu llegir el Projecte de Llei complet aquí.

El Ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón. Font: lamoncloa.gob

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *