La bona conducta de la Guàrdia Civil, en entredit

Per Asier Abad Mínguez
Barcelona
 

El passat 27 de febrer la Sala Setena del TS, sala contenciosa administrativa, sobre el procediment selectiu per a l’accés a l’Escala de Caps i Guàrdies en la Guàrdia Civil, amb ponent Don Nicolás Maurandi Guillén, va resoldre un recurs de cassació presentat per un Guàrdia Civil contra la STSJ Madrid 863/2013 de 30 d’octubre de 2013, dictada en el recurs contenciós-administratiu 1016/2011. A aquest recurs de cassació s’hi va oposar l’Advocacia de l’Estat representant al Ministeri de Defensa.

La STSJ Madrid fallava el següent:

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. León, contra Resolución de 160/02773/11 de 14 de febrero, publicada en el BOD de 22 de febrero de 2011, que le excluye de la convocatoria anunciada por resolución de 4 de mayo de 2011 y contra la Resolución de 11 de abril de 2011 de la Secretaría General del Ministerio de Defensa que desestima recurso de alzada, debemos declarar y declaramos que las resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración sobre costas.

Els fets discutits i provats

El Guàrdia Civil va participar en les proves selectives per a l’ingrés als centres docents de formació, per a la incorporació a l’Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, convocades per resolució de la Sotssecretària del Ministeri de Defensa.

Les bases d’aquesta convocatòria establien unes proves selectives -composades d’una fase de concurs i una fase d’oposició- i l’ulterior nomenament com a alumnes de l’Acadèmia de Guàrdies i Suboficials de la Guàrdia Civil de Baeza (Jaén) per seguir un pla d’estudis integrat per dos períodes.

Les bases d’aquesta convocatòria establien, entre d’altres:

2.1 Los aspirantes deberán reunir, en la fecha que finalice el plazo de admisión de instancias y durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:

[…] 2.1.3 Acreditar buena conducta ciudadana, conforme a lo establecido en la  Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana.

2.2 Comprobación de requisitos: Si durante el proceso selectivo y los períodos de formación se tuviere conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal, desde la publicación de la lista definitiva de admitidos a las pruebas hasta la fecha de publicación de la relación de admitidos como alumnos, o la Jefatura de Enseñanza, a partir de dicho momento y durante los períodos de formación, previo trámite de audiencia al interesado, acordará su exclusión de la convocatoria mediante resolución motivada, perdiendo todos los derechos derivados de su participación en la misma sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido en los casos de falsedad.

FONT: guardiacivil.es
FONT: guardiacivil.es

El recurrent va superar les proves selectives i per resolució de 19 d’octubre de 2009 va ser nomenat alumne de l’Acadèmia de Baeza. Però posteriorment, en tenir-se coneixement que havia estat imputat en un procés penal, es van iniciar actuacions dirigides a proposar la seva expulsió en aplicació de l’establert a la Base 2.2.

El General en Cap d’Ensenyament de la Guàrdia Civil va acordar l’expulsió. Després d’aquesta resolució, el recurrent va presentar recurs d’alçada contra aquesta expulsió que va ser inadmès i, atès que esgotava la via administrativa, va presentar recurs contenciós-administratiu reclamant l’anul·lació de l’actuació administrativa impugnada davant el TSJ de la Comunitat de Madrid, que com s’ha dit anteriorment el va desestimar.

El fons de l’assumpte

La causa de fons per la qual el Guàrdia Civil va ser expulsat és que va estar inculpat en un procediment penal, del qual l’AP de Madrid el va absoldre, és a dir, que no va ser considerat culpable d’aquest delicte.

El TS es va fonamentar en l’art. 24 CE, que ens diu que tots els espanyols som innocents fins que es demostri el contrari, és a dir, en el principi de presumpció d’innocència. I resulta que aquest Guàrdia Civil va ser absolt d’aquest delicte, però a conseqüència d’haver-se assegut en el banc dels acusats va ser expulsat de l’Acadèmia de Baeza.

Per això, el TS va fallar:

Haber lugar al recurso de casación interpuesto por don León contra la sentencia de 30 de octubre de 2013 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1016/2011 ), y anular dicha sentencia con las consecuencias de lo que se declara a continuación. Estimar el recurso contencioso-administrativo que fue interpuesto en el proceso de instancia y anular la actuación administrativa de exclusión del recurrente objeto de su impugnación jurisdiccional, por no ser conforme a Derecho, con reconocimiento al mismo del derecho a continuar los periodos de formación del proceso selectivo de que fue privado como consecuencia de la exclusión.

El vot particular

Imatge del magistrat Jorge Rodríguez Zapata. FONT: vimeo.com
Imatge del magistrat Jorge Rodríguez Zapata. FONT: vimeo.com

L’interessant d’aquesta sentència no és únicament la resolució, sinó també el vot particular del magistrat Jorge Rodríguez Zapata. En el mateix es diu que en el procés de selecció calia acreditar la bona conducta ciutadana i en aquest cas, encara que el guàrdia civil hagi estat absolt -cosa en la qual no entra el magistrat-, segons la Llei 68/1980, el fet d’haver estat encausat no comporta bona conducta ciutadana i per aquest motiu no havia de prosperar el recurs de cassació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *