Condemnat per delicte electoral per no comparèixer en la taula electoral en les europees?

Cristina Garau.
Palma de Mallorca.

Aquest dijous 16 d’abril es celebra el judici contra un home acusat de delicte electoral per no comparèixer en la taula electoral que li havia tocat presidir el passat 25 de maig, durant la jornada electoral de les passades eleccions al Parlament Europeu.

D’acord amb l’escrit de qualificació del Fiscal encarregat del cas, l’acusat va rebre la notificació mitjançant la qual se li comunicava que havia de presidir una taula electoral en les eleccions europees de l’any passat el dia 7 de maig.

elecciones-al-Parlamento-Europeo1

Per a les passades eleccions europees es varen constituir un total de 972 taules electorals distribuïdes en 384 col·legis, per les quals estaven cridades un total de 772.223 persones per exercir el seu dret a vot. L’acusat havia de presidir una de les 972 taules electorals habilitades a aquest efecte, no obstant això, el dia dels comicis el citat no es va presentar en el col·legi electoral corresponent per constituir la taula electoral que li havia tocat presidir, sense l’avís previ que imposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (llei electoral). Ha de recordar-se que el Règim Electoral General es troba legislat a través d’una Llei Orgànica a causa de que l’article 81.1 de la Constitució Espanyola exigeix que la llei que ho reguli tingui el caràcter de llei orgànica, exigint-se majoria absoluta del Congrés de Diputats per a la seva modificació, aprovació o derogació. Com pot observar-se, la Llei Electoral data de l’any 1985, set anys després de l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola. Això es deu al fet que inicialment el Règim Electoral es va regular a través del Reial decret Llei 20/1977, de 18 de març, a causa de la dificultat d’aconseguir la majoria qualificada que exigeix la promulgació d’una llei orgànica.

El delicte electoral es troba tipificat a l’article 143 de la Llei Electoral, imposant una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos per al President i els Vocals de les taules electorals així com als seus suplents quan deixin d’exercir les seves funcions, o bé les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada l’obligació d’excusa o avís previ que marca la pròpia llei. Aquesta obligació d’avís previ es troba regulada en l’article 27 de la Llei Electoral. Estableix aquest article que tant el President com els Vocals de les taules electorals disposaran d’un termini de set dies per al·legar una causa justificada i degudament documentada que els impedeixi exercir el càrrec que els ha estat designat. L’al·legació ha de realitzar-se davant la Junta Electoral de la Zona. En el cas que la causa sobrevingui amb posterioritat a aquest termini, hauran de comunicar-ho al mateix òrgan en un termini màxim de 72 hores abans de la celebració dels comicis, aportant la documentació necessària per a la seva justificació. En el cas de causa sobrevinguda dins de les 72 hores abans dels comicis, haurà de comunicar-se de forma immediata la causa a la Junta, sempre abans de la constitució de la taula. Per tant, el que castiga l’article 143 de la Llei Electoral és l’abandó de les obligacions electorals sense justificació. No és necessària la voluntat de l’incomplidor d’afectar o atemptar contra la participació d’uns comicis electorals, sinó que és suficient amb que concorri la voluntat conscient d’incomplir les funcions electorals que li ha tocat exercir sense causa alguna que ho justifiqui, tal com assenyala en la seva fonamentació jurídica la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 5 de maig de 2004.

L’acusat, com ja s’ha dit, va ser designat President d’una taula electoral, i no va acudir ni va comunicar a la Junta Electoral de la Zona una causa justificant de la seva incompareixença el dia de les eleccions europees del passat any. Per tant, el Fiscal, en considerar que l’acusat va incórrer en un delicte electoral tipificat en l’article 143 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General al no presentar el preavís establert en l’esmentada llei ni justificació alguna, sol·licita per a ell la pena de multa de 4.380 €. El judici se celebrarà en el jutjat penal de Palma número 7.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *