Les ajudes socials concedides a persones amb renda reduïda seran inembargables

Per Imma Domènech

Sabadell

Fins ara les ajudes que reben els contribuents amb rendes baixes, com poden ser les subvencions, es podien embargar sempre que el beneficiari tingués algun deute amb Hisenda, sense que en cap moment es valorés que pogués trobar-se en risc d’exclusió social i que tingués uns ingressos baixos. Intentant donar resposta a les demandes expressades per aquest col·lectiu i per molts ajuntaments, el ministre Montoro i el seu equip de Govern han decidit establir uns requisits legals per tal que aquestes ajudes passin a ser inembargables i exemptes de tributació.

Els embargaments de les ajudes que reben les persones amb grans necessitats econòmiques es produeixen des de l’any passat, quan es van aprovar els canvis en el Reglament General d’Aplicació del Tributs, en què es van modificar els articles 31 a 35. A partir de llavors, les entitats locals van passar a haver de declarar totes les operacions amb tercers encara que fossin inferiors de tres mil euros, en el model 347. Així, quan concedien una subvenció i aquest contribuent també tenia un deute amb Hisenda, havien d’embargar l’ajuda social atorgada.

A més a més, segons l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil, només es considera inembargable el salari, sou, pensió, retribució o equivalent, que no superi el salari mínim interprofessional, que se situa en 648,6€. La resta de retribucions que siguin superiors al salari mínim s’embarguen de manera percentual. Fins ara, la legislació no establia res sobre els embargaments de les subvencions i ajudes.

El primer pas cap a la reforma es va fer el 22 de maig quan, en plena campanya electoral, el ministeri d’Hisenda i Administracions públiques va emetre un comunicat sobre aquesta qüestió: “en el marc de la reforma tributària, el Govern estudia proposar un canvi normatiu per ampliar l’àmbit de les exempcions que afecten a les ajudes o subvencions concedides per les Entitats Locals als ciutadans de renda reduïda i en situacions d’especial necessitat, així com declarar la inembargabilitat d’aquestes”.

Font: diariosur.es
Font: diariosur.es

Finalment, la mesura va ser anunciada quan el senador Ferran Bel, alcalde de Tortosa, li va formular la següent pregunta a Cristóbal Montoro: “Quines mesures urgents adoptarà el Govern per tal d’evitar el despropòsit que els ajuntaments i les diputacions hagin d’embargar a les persones més necessitades l’import de les ajudes socials (beques menjador, ajudes per pagar la llum o el lloguer, etc.), que reben per part de la pròpia Administració, en el cas que tinguin deutes contra la mateixa?” Montoro va anunciar la mesura assenyalant que serà introduïda mitjançant una esmena, presentada pel Partit Popular, a la reforma de la Llei General Tributària que s’està tramitant al Congrés. D’aquesta manera es vol garantir un “mínim de subsistència” a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Tal i com va afirmar el ministre “l’objectiu és oferir una protecció jurídica adequada a les persones de major vulnerabilitat per tal que aquestes ajudes estiguin exemptes de tributació”. Així doncs, es busca que les ajudes que superin el salari mínim interprofessional no es puguin embargar i que alhora es trobin exemptes del pagament d’impostos.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *