El Tribunal Constitucional avala que un farmacèutic no vengui la píndola de l’endemà

Per Anna Jiménez

Barcelona

Un farmacèutic andalús es va negar a tenir disponible al seu establiment preservatius i la píndola de l’endemà emparant-se en el seu dret a la llibertat ideològica, tot i que són uns dels productes que cal tenir a l’establiment per ser d’obligada disposició des de 2009, segons normativa reglamentària. L’Administració Sanitària de la Junta el va sancionar pels fets, ho va corroborar el Jutjat del Contenciós Administratiu número 13 de Sevilla en sentència de 2 de novembre de 2011, i ara es pronuncia el Tribunal Constitucional, en sentència de data 25 de juny de 2015.

Pel que fa a la negativa a vendre preservatius, el Tribunal falla en contra del farmacèutic perquè considera que “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse en este supuesto”.

I pel que fa a la píndola de l’endemà es plantegen dues grans qüestions, a saber: el dret d’objecció reconegut als metges des de la STC 53/1985 (Fonament Jurídic 14) és extensiu als farmacèutics? I la segona, el dret a la llibertat ideològica del farmacèutic vulnera drets de la dona a la salut sexual i reproductiva?

En relació a la primera qüestió es considera que es pot establir un paral·lelisme entre els farmacèutics i els metges malgrat les diferències qualitatives i quantitatives en la intervenció que pot tenir un professional o l’altre i per tant els primers gaudirien del dret a la objecció de consciència.

En relació a la segona qüestió, es tracta de valorar si l’exercici del dret del farmacèutic, de retruc, afecta els drets de la dona i, en cas de col·lisió, cal fer una ponderació per decidir quin dels dos ha prevaldre.

El Tribunal Constitucional considera que no s’ha afectat el dret a la salut sexual i reproductiva de la dona doncs aquesta podia accedir a qualsevol altre establiment de la seva ciutat “amén de que la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas”. I conseqüència de l’anterior “no se permite colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro”.

A més, pel que fa al farmacèutic, argumenta el Tribunal que consta com a objector de consciència i que per tant actua “bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración». Malgrat que la Comunitat Autònoma d’Andalusia manca de regulació específica de rang legal, sí està reconegut expressament el dret a l’objecció de consciència a l’article 8.5 de l’Estatut del Col·legi de Farmacèutics de Sevilla –aprovat per la Conselleria de Justícia i Administració Pública de la Junta d’Andalusia mitjançant l’Ordre de 8 de maig de 2006- i als articles 28 i 33 del Codi d’Ètica Farmacèutica i Deontologia de la Professió Farmacèutica.

La sentència compta amb tres vots particulars:

  • Adela Asúa, Vicepresidenta, considera que els mateixos arguments que esgrimeix el Tribunal Constitucional quan no accepta que la llibertat ideològica i religiosa del farmacèutic prevalgui sobre la negativa a vendre preservatius caldria aplicar-los a la píndola de l’endemà, tothora que ambdós són mitjans anticonceptius.
  • Fernando Valdés i Juan Antonio Xiol apunten que s’hauria d’haver desestimat l’empara perquè l’expedient sancionador contra el farmacèutic es va iniciar per no disposar aquest de productes d’obligatòria tinença, al marge del producte concret en qüestió.
  • I per finalitzar, Andrés Ollero, argumenta que “las exigencias del art 16 de la Constitución giran en torno a la neutralidad de los poderes públicos y su no injerencia en la conciencia – jurídica o moral- del ciudadano. No parece compatible con ello que los Magistrados del Tribunal puedan considerarse llamados a erigirse en directores espirituales de los ciudadanos, aleccionándolos sobre qué exigencias de su conciencia gozan de la protección de un derecho fundamental y cuáles han de verse descartadas por tratarse de retorcido escrúpulos”.

Font: ABC
Font: abc.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *