El règim jurídic actual de l’oferta i la resposta motivada

Per Albert Noguer

Traduït per Andreu Monfà

Barcelona

 

Comencem pel principi. Abans d’abordar el règim jurídic de l’oferta i la resposta motivada, cal exposar què volen dir aquests conceptes jurídics.

L’oferta i la resposta motivada són els documents amb què l’entitat asseguradora del conductor causant remet al lesionat contrari de l’accident de circulació a fi d’indemnitzar les lesions produïdes. En aquest escrit, l’entitat asseguradora accepta la responsabilitat (oferta) o bé la declina (resposta motivada).

Actualment, l’oferta i la resposta motivada es regulen a l’article 7 de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (LRCACVC, d’ara endavant). Aquest precepte ha estat modificat recentment per la Llei 35/2015, el famós nou Barem que ha introduït diverses novetats, que analitzem a continuació.

Vegem quin és el nou procediment que ha d’efectuar el lesionat. A diferència de l’antiga legislació, la llei (article 7.1 LRCACVC) preveu l’obligatorietat de presentar una reclamació extrajudicial a l’entitat asseguradora culpable prèviament a la interposició de la demanda judicial. Aquesta reclamació extrajudicial interromp els terminis de prescripció fins que l’entitat asseguradora respongui.

En aquest supòsit, ens podem trobar que el lesionat tingui diversos problemes.

– I si l’entitat asseguradora no respon? En la immensa majoria dels casos, la companyia d’assegurances respon en el termini legalment establert, que és de 3 mesos, ja que, en cas contrari, se li meriten els interessos previstos a la LRCACVC i pot incórrer en una falta administrativa amb fortes penalitzacions, previstes a la Llei 20/2015.

– I si el contrari no té assegurança? Per sort, a Espanya hi ha el Consorci de Compensació d’Assegurances, una entitat de caràcter públic que funciona com a fons de garantia i que cobreix la indemnització. Així doncs, si el contrari no té assegurança, el lesionat cobra la indemnització que li correspon per llei.

– I si no sabem l’assegurança del contrari? En teoria, i segons el principi de bona fe, l’entitat asseguradora pròpia ho pot esbrinar en un termini de temps breu consultant el fitxer FIVA. I és que, a sobre, la majoria d’assegurances tenen la cobertura de reclamació (amb advocats col·laboradors de la companyia) davant el tercer responsable. No obstant això, el particular també pot saber l’entitat asseguradora del contrari dirigint-se al Consorci de Compensació d’Assegurances.

– Quan es presenta? La Llei no preveu cap moment. No obstant això, si llegim amb atenció la LRCACVC, sembla indicar que s’ha d’efectuar en un moment inicial. De fet, a la pràctica, quan la companyia d’assegurances té coneixement d’un lesionat, el sotmet a un reconeixement mèdic (o més d’un) fins que obtingui l’alta a fi de poder calcular correctament els danys (article 37.1).

– Si he tingut un accident abans de l’entrada en vigor de la norma, he de presentar igualment la reclamació extrajudicial? Sí. La major part de la jurisprudència exigeix la reclamació extrajudicial com a requisit d’admissió de la demanda (article 403 LEC). No obstant això, no és un criteri unànime, sinó que l’AP de Girona manté el criteri oposat. De tota manera, i per evitar-nos sorpreses, és aconsellable reclamar extrajudicialment abans d’interposar la demanda.

L’oferta motivada: obligacions de la companyia d’assegurances

En el cas de l’oferta motivada, la companyia d’assegurances ha de fer una proposta d’indemnització pels danys a les persones i als béns, havent de separar la valoració i la indemnització ofertada per als uns i per als altres. Aquests danys s’han de calcular segons el barem vigent que, en l’actualitat, es troba recollit a la Llei 35/2015.

A més, ha de contenir de forma desglossada i detallada els documents, informes o qualsevol altra informació que es disposi per a la valoració i, el que és més important, l’informe mèdic definitiu. Finalment cal fer constar que el pagament no es condiciona a la renúncia d’accions futures, en el cas que sigui inferior del que li correspon i, evidentment, es pot consignar per a pagament la quantitat oferta.

La resposta motivada: obligacions de la companyia d’assegurances

En el cas que l’entitat assegurada no ofereixi cap indemnització, aquesta ha de justificar la seva posició partint d’uns motius taxats legalment. Aquests són a) que no estigui determinada la seva responsabilitat, b) que no es puguin quantificar els danys, c) dilatació en el temps de curació i que no fóra possible determinar l’abast total de les seqüeles (en aquest cas, cal fer referència als pagaments a compte o parcials i/o al compromís d’oferta motivada tan aviat com es puguin quantificar els danys, i informar-ne cada dos mesos).

Novament, ha de contenir de forma desglossada els documents, informes i qualsevol informació que disposi, incloent l’informe mèdic, pel qual no es cursa l’oferta.

I si el lesionat no hi està d’acord?

En el cas que el perjudicat no hi estigui d’acord, pot fer el següent:

– Demanar informes pericials complementaris, fins i tot a l’Institut de Medicina Legal. Pot demanar aquests informes de comú acord amb la companyia d’assegurances o només pel lesionat (la despesa l’assumeix igualment la companyia d’assegurances).

– Acudir al procediment de mediació (Llei 5/2012 de 6 de juliol). En aquest pressupòsit, el perjudicat pot acudir a una mediació amb un termini de dos mesos a  comptar des del moment que hagués rebut la resposta o oferta motivada o els informes pericials complementaris, si els hagués demanat. La mediació no pot durar més de tres mesos i, evidentment, qualsevol acord és vinculant i té força executiva.

– Presentar una demanda.

Font: infoaccidentes.com
Font: infoaccidentes.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *