L’AN ordena al Corte Inglés que equipari salaris entre els sexes

Per Anna Jiménez
Barcelona

La Sala del Social de l’Audiència Nacional va dictar un auto, amb data de 21 de maig, mitjançant el qual ordenava a “El Corte Inglés” que emprengués “mesures destinades a reduir les desigualtats retributives entre homes i dones” en un termini de 3 mesos.

Abans d’entrar a analitzar el fons de la resolució hem d’aclarir que l’Audiència Nacional és la competent per resoldre el cas doncs així ho disposa l’article 237 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social que disposa quela ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso. Cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido”. En efecte, l’assumpte s’ha dirimit en les Sales de l’Audiència Nacional perquè es sol·licitava la redacció d’un auto d’execució de sentencia. Aquesta última va ser emesa el 17 de març d’enguany, en el sí del procediment 294/2012, incoat mitjançant denuncia promoguda per UGT i CCOO,  on es fallava que el Corte Inglés havia incomplert les obligacions relatives a analitzar els complements retributius en funció de les categories de treball i els diferents departaments, així com promoure les mesures anuals correctives per a l’equiparació progressiva de les retribucions entre homes i dones, motiu pel qual se’l condemnava a complir amb aquestes obligacions encaminades a aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones, redactades al Pla d’igualtat del conveni empresarial.

Arribats a aquest punt hem de recordar que els plans d’igualtat són un conjunt de mesures encaminades a assolir en el sí de l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones per a eliminar la discriminació que pugui existir en raó de sexe (art 46 LO 3/2007).

En el cas que ens ocupa, malgrat que l’empresa “va aportar l’anàlisi de l’estructura salarial així com els criteris emprats per a la seva determinació” es considera que aquest anàlisi no és correcció, extrem que es sol·licitava a la sentència, motiu pel qual cap entendre que no es va satisfer l’obligació de proposar mesures per a corregir les deficiències salarials entre els sexes. Per aquesta raó, seguint el que disposa l’article 705 de la Llei d’Enjudiciament Civil, s’insta a el Corte Inglés per a què en el termini de 3 mesos promoguin de manera efectiva el Pla d’Igualtat doncs un compliment merament formal no és suficient.

S’adverteix així mateix que en cas de no complir amb allò sol·licitat, i de conformitat amb l’article 241 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció social, s’imposaran “los apremios pecuniarios correspondientes, sin perjuicio del derecho de los ejecutantes a reclamar el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios, tal y como dispone el art. 706.1 LEC”.

Podeu llegir la interlocutòria de l’AN aquí.

Notícia relacionada: El Corte Inglés, en crisi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *