Quan hem d’auditar els comptes anuals i a dipositar l’informe ?

Per Juan Bermúdez i Aitor Ribas.
 

Obligació de dipòsit en el Registre Mercantil.

En relació a si una societat no obligada a auditar-se però amb nomenament d’auditor inscrit en el Registre Mercantil ha de dipositar els comptes anuals a juntament amb l’informe d’auditoria, les Resolucions de la DGRN sobre dipòsits de comptes de 15 de novembre de 2011 (BOE de 9 de febrer de 2012), 8 de febrer de 2008 (BOE d’1 de març de 2008) i de 10 de juliol de 2007 (BOE de 5 d’octubre de 2007) s’han pronunciat de manera expressa indicant que si no està obligada a auditar-se, per no haver-ho sol·licitat un soci minoritari o per poder presentar balanç abreujat, encara que tingui inscrit un auditor amb caràcter voluntari, no està obligada al dipòsit de l’informe d’auditoria.

És important que en aquests supòsits consti en la certificació de la junta general, aprovatòria dels comptes anuals que la societat pot formular balanç abreujat i que no està obligada a sotmetre els seus comptes a l’informe d’auditoria.

Si bé existeixen resolucions contràries a les esmentades en el paràgraf anterior com per exemple la de 16 de gener de 2006 (publicada en el BOE de 24 de febrer de 2006), les últimes resolucions es pronuncien en el sentit indicat en el primer paràgraf.

 

Obligació a auditar els comptes anuals

Actualment, per a que una empresa estigui obligada a sotmetre els seus comptes a verificació de l’auditor, ha de complir dos dels tres requisits següents (durant dos exercicis consecutius):

–       Total dels seus actius superin els 2.850.000 d’euros.

–       Import net de la xifra de negocis superi els 5.700.000 d’euros

–       Número mitjà de treballadors superi els 50.

Encara que no es sobrepassin els límits establerts anteriorment, un accionista de la empresa amb més d’un 5% de participació y menys d’un 50% en la empresa pot sol·licitar el nomenament d’un auditor de comptes al Registre Mercantil durant els tres mesos posteriors al tancament de l’exercici.

Com a accionista amb més d’un 50% de participació de la societat, pot sol·licitar el nomenament d’un auditor de comptes al administrador de l’empresa, per petició dels accionistes mitjançant convocatòria de Junta.

Per últim, hi ha una sèrie d’entitats, que per les seves característiques pròpies s’han de sotmetre obligatòriament a auditoria. Aquestes són com ara, entitats que cotitzin en mercats regulats, entitats financeres, asseguradores, cooperatives, fundacions, etc.

Juan Bermúdez i Aitor Ribas.

www.aobauditores.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *