Fil a l’agulla en tributació mínima internacional  

Andreu Bové BoydPer Andreu Bové Boyd

Soci de Bové Montero y Asociados

Al llarg dels darrers anys l’OCDE ha dut a terme un treball notable amb el propòsit de configurar un marc que vingui definit pel repartiment just de beneficis i drets tributaris entre els diversos països. En el context del projecte BEPS, l’organisme s’ha compromès a fer front a les multinacionals que erosionen les seves bases imposables i traslladen els seus beneficis a jurisdiccions o territoris amb baixa o nul·la tributació.

El darrer mes d’octubre més de 136 països i jurisdiccions van unir-se al nou pla de l’OCDE (és a dir, els Pilars 1 i 2) per reformar les regulacions fiscals internacionals i garantir que les empreses multinacionals paguin un percentatge impositiu just allà on sigui que operin.

En allò que fa referència al Pilar 1, l’OCDE vol garantir una distribució més justa dels beneficis i dels drets tributaris entre els països amb respecte a les grans multinacionals (aquelles amb una facturació global anual superior a 20.000 milions d’euros i una rendibilitat superior al 10%). Els beneficis d’aquests grups es distribuiran entre les jurisdiccions d’acord amb una nova norma de nexe:es reassignaran alguns drets tributaris sobre les multinacionals,traslladant-los dels seus països d’origen als països de mercat en què desenvolupen les seves activitats comercials i obtenen beneficis, amb independència que hi tinguin o no presència física.

Quan tal Pilar 2,es proposa establir una tributació mínima d’abast mundial del 15%en l’Impost sobre Societats per a les multinacionals amb una facturació de més de 750 milions d’euros, que els països podran aplicar per protegir les seves bases imposables. En definitiva, es tracta d’establir un límit de tributació mínim de l’Impost sobre Societats en cadascuna de les jurisdiccions.

Pel que fa a Espanya, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 del Govern espanyol estableix,entre altres mesures,una tributació mínima en l’Impost sobre Societats del 15% (o d’un 18% pera les entitats de crèdit).La base impositiva mínima efectiva s’aplicarà a les entitats amb un import net de la xifra de negocis d’almenys 20 milions d’euros o entitats que tributin sota el règim especial de consolidació,amb independència de la seva xifra de negocis.

Val a dir que la tributació mínima no es calcula sobre el benefici comptable, sinó sobre la base imposable (és a dir,es valorarà el tipus efectiu). En conseqüència, el càlcul es farà considerant els ajustos fiscals, les reserves de capitalització i a nivellament, las bases imposables negatives, les bonificacions i les deduccions per doble imposició interna i internacional. També podrà deduir-se la base imposable generada en el règim especial canari de la ZEC (Zona Especial Canària), com també les deduccions relatives a les Illes Canàries. Si un cop realitzats aquests ajustos i deduccions la quota final segueix sent superior al 15%, l’empresa pot aplicar altres deduccions com la de R+D, innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals o creació d’ocupació (fins a arribar al referit percentatge). No creiem que la monetització de determinades deduccions es vegi afectada per aquesta nova mesura, però caldrà esperar a veure comes desenvolupa i interpreta la norma finalment.

En definitiva, en l’àmbit estatal la nova tributació mínima afectarà bàsicament les entitats que es beneficiïn de l’aplicació de les deduccions per R+D, innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals o creació d’ocupació, tota vegada que a partir de l’exercici 2022 estaran limitades per aquesta nova mesura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *