Incentius laborals i de seguretat social de la nova Llei d’Emprenedors

Per José Manuel Ragui Sánchez
Palma.

La nova Llei d’emprenedors vigent des de 29 de setembre implica un nombre de modificacions de normatives absolutament diverses que han desconcertat a tot el col·lectiu jurídic professional. Si bé les modificacions més significatives se centren en aspectes fiscals i mercantils, en aquest post ens centrarem únicament en les variacions del context laboral.

1. Reducció de quotes de seguretat social en nous autònoms.

Fins avui les quotes reduïdes de seguretat social per als autònoms que es donin d’alta per primera vegada com a tals o que en els últims 5 anys no hagin exercit per compte propi es limitaven als menors de 30 anys. Amb la nova Llei, tot autònom que es doni d’alta per primera vegada o que en els últims 5 anys no hagi cotitzat en aquest règim especial, podrà acollir-se a les reduccions de quotes següents:

a) Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta. Aquesta reducció equival a solament pagar de quota uns 52€ mensuals.

b) Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a). La quota a pagar durant aquests segons 6 mesos seria d’uns 129€.

c) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra b), que equivalen a una quota a pagar d’uns 180€.

Molt m’ha cridat l’atenció, el fet que aquestes reduccions de les quotes no es puguin aplicar si l’autònom contracta personal… no se m’ocorre imaginar que un autònom als 3 mesos d’inici de l’activitat, li resulta molt fructífera i necessiti ajuda d’un empleat, però descarti una contractació laboral per no perdre aquestes bonificacions importants en les seves pròpies quotes…

Igualment, es procedeix a introduir algunes novetats, amb un criteri similar a l’anteriorment citat, en la bonificacions i reduccions sobre la quota de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent que causin alta inicial en el RETA i que no emprin a treballadors per compte d’altre. Les reduccions van des d’un 80% fins a un 50% i durant un període de 5 anys.

2. Reducció de quotes per a aquells autònoms que també treballin per compte d’altre en una empresa.

Els autònoms que causin alta per primera vegada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi (RETA) i que, amb motiu de la mateixa, iniciïn una situació de pluriactivitat, és a dir treballin al mateix temps pel seu compte i per compte d’altri en una altra empresa, podran triar com a base de cotització la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment durant els primers divuit mesos, i el 75 per cent d’aquesta base durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes del RETA.

En la pràctica, això suposa que l’autònom que treballi també en una empresa a jornada completa podrà rebaixar la seva quota dels 256€ mínims actuals a la meitat (128€) durant els primers 18 mesos i durant els restants 18 mesos passar a pagar 192€.

Si el que es compagina és un treball en una empresa però a temps parcial les reduccions es limiten. Quan la jornada de treball en l’empresa fos superior al 50 per cent, les seves quotes podran rebaixar-se un 25 per cent per als primers divuit mesos i el 15 per cent durant els següents divuit mesos.

3. Disminució de costos en matèria de prevenció de riscos per a PIMES

Es modifica l’article 30.5 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, per incloure un nou supòsit que possibilita que l’empresari pugui assumir personalment l’activitat preventiva, en determinats casos, quan compti amb un màxim de 25 treballadors i únicament disposi d’un centre de treball.

En la pràctica aquesta inclusió permetrà a les petites empreses un possible estalvi en les quotes que paguen als seus serveis de prevenció aliens, sempre que no siguin activitats amb determinats riscos i l’empresari tingui capacitació per assumir aquestes competències.

4. Llibre de Visites Electrònic

S’instaura un Llibre de Visites Electrònic que l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social posarà a la disposició de les empreses en cada centre de treball i sense sol·licitud empresarial prèvia. La seva regulació queda pendent de desenvolupament reglamentari.

Aquesta modificació no comporta estalvi algun i simplement evita l’obligació, que en la pràctica no es complia, de tenir el llibre de visites en cada centre de treball.

5. Residència a Espanya a estrangers no comunitaris per raons d’interès econòmic

Amb la nova Llei es pretén fomentar i facilitar l’entrada i residència a Espanya d’inversors, empresaris, emprenedors o professionals qualificats que puguin aportar riquesa o llocs de treball a l’Estat.

L’interès econòmic s’entendrà en els següents suposats:

A) Persones que realitzin una inversió econòmica significativa o destinada a projectes empresarials d’interès general, considerant com a tals:

a) Inversió inicial per valor igual o superior a 2 milions d’euros en deute públic, o per valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions d’empreses espanyoles o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

b) Adquisició de béns immobles a Espanya per valor igual o superior a 500.000 euros.

c) Projecte empresarial desenvolupat a Espanya i considerat d’interès general havent de complir-se almenys una de les següents condicions: creació de llocs de treball, inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància o aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

B) Emprenedors en una activitat de caràcter innovador amb especial interès econòmic per a Espanya.

C) Professionals altament qualificats, entre els quals s’inclou el personal directiu o altament qualificat que presti serveis en empreses o grups d’empreses que reuneixin alguna de les característiques establertes en la Llei o que formi part d’un projecte empresarial que sigui considerat i acreditat com d’interès general i en el qual concorri alguna de les circumstàncies assenyalades en la Llei, així com els graduats i postgraduats d’universitats i escoles de negoci de reconegut prestigi.

D) Activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació.

I) Estrangers que es desplacin a Espanya en el marc d’una relació laboral, professional o per motius de formació professional, amb una empresa o grup d’empreses establerta a Espanya o a un altre país.

Conclusió
Respecte a l’àmbit laboral, aquesta nova llei no suposa un canvi realment transcendental amb el que teníem de forma prèvia. Com gairebé sempre el legislador es limita a petites millores que difícilment van a modificar de forma significativa la situació actual. L’única cosa realment destacable és la disminució de quotes de seguretat social, a les quals ara també es poden acollir els majors de 30 anys. No tenia cap sentit aquesta limitació, molt menys amb el nivell de desocupació existent en edats que superen aquesta franja d’edat. Això sí, que no se’ls ocorri contractar empleats, perquè si ho fan no mereixen la “gràcia” de l’Estat…

Jose Manuel Ragui Sánchez

Llicenciat en Dret i Diplomat en Relacions Laborals. Especialitzat en Dret Laboral i de Seguretat Social exercint des de 1996, any en el qual es va incorporar al despatx. Des de 1999, codirigeix com a soci el despatx i gestiona l’àrea Jurídic Laboral i de Seguretat Social, estant especialitzat en l’àmbit de l’assessorament empresarial i en la representació i assistència davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació i els Jutjats del Social.

http://blog.consultingdms.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *