Com definir el patrimoni net a efectes comptables i mercantils?

Per Juan Bermúdez
Barcelona
 
 

Com es defineix el Patrimoni net a efectes comptables i mercantils, és probablement, la pregunta que més vegades m’han plantejat els meus amics advocats de l’edifici Financia, just davant del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Per donar una resposta sobre aquest tema hem de començar per recordar el que diu el Pla General de Comptabilitat espanyol en vigor: El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat estableix en la seva part dedicada al marc conceptual de la Comptabilitat, apartat 4º, els elements dels comptes anuals. En aquest sentit especifica que els elements que es registren en el balanç són:

Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.

Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l’extinció dels quals espera desprendre’s de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s’entenen incloses les provisions.

Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l’empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que li afectin.

Per determinar el que es considera patrimoni net a efectes mercantils hem d’observar lo establert en l’article 36 del Codi de Comerç, el qual estableix que els elements del balanç són:

Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.

Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l’extinció dels quals és probable que doni lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s’entenen incloses les provisions.

Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l’empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que li afectin.

A l’efecte de la distribució de beneficis, de la reducció obligatòria de capital social, i de la dissolució obligatòria per pèrdues, atenent al que es disposa en la Llei de Societats de Capital, es considerarà patrimoni net l’import que es qualifiqui com a tal conforme als criteris per confeccionar els comptes anuals, incrementat en l’import del capital social subscrit no exigit, així com en l’import del nominal i de les primes d’emissió o assumpció del capital social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu. En aquest sentit, cal esmentar, també, que no es consideraran patrimoni net els ajustos per canvis de valor originats en operacions de cobertura de fluxos d’efectiu pendents d’imputar al compte de pèrdues i guanys.

Tenint en compte que l’emissió del Pla General de Comptabilitat ha vingut precedida per la reforma mercantil en matèria comptable amb un fidel seguiment de la normativa europea de l’harmonització comptable, es pot observar que no hi ha diferències entre els conceptes que componen el patrimoni net a afectes comptables i mercantils. Com s’observa en la normativa mercantil, com no podia ser d’una altra forma, incorpora els supòsits de: Distribució de beneficis, de la reducció obligació de capital social, i de la dissolució obligatòria per pèrdues, però sempre partint de la base de lo establert en la normativa comptable, incorporant en aquests uns conceptes en la configuració del patrimoni net que en les circumstàncies en què es produeixin hauran d’estar presents en els comptes anuals que es formulin.

Juan Bermúdez.

Soci en AOB Auditors.

G+ 2 lINKEDIN 2 Twitter 2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *