El Bill of Lading: Concepte i funcions

Juan PezzanoPer Juan Pezzano

L’origen del Bill of Lading, també conegut com a ´Coneixement d’embarcament’, té els seus orígens al segle XVI on en el Llibre del Consolat del Mar (Una compilació on consten els usos i costums vigents en el Mar Mediterrani Occidental) podíem observar una primera aproximació del Bill of Lading com una fulla-extracte del llibre de carregaments que portava l’escrivà i lliurava al carregador que viatjava en la nau. Al moment en què aquest carregador es quedava a terra, aquesta fulla d’extracte servia com a títol de prova. No obstant això, a partir del segle XVII es va convertir en títol valor i es va fer negociable generalitzant el seu ús.

Avui dia, el principal objecte del coneixement d’embarcament és permetre al propietari de les mercaderies de disposar ràpidament d’elles, tot i que aquestes ja no estiguin a les seves mans, sinó sota la custòdia del portador. La importància d’aquest document radica en que és la base del contracte d’ultramar i serveix de referència per determinar les obligacions i drets dels portadores i dels carregadors, d’igual forma serveix per establir a través dels bancs el crèdit necessari per al finançament de contractes mercantils. Actualment, l’expressió coneixement d’embarcament ha adoptat el significat de “document probatori de la càrrega de mercaderies en un buc”.

El concepte del Bill of Lading

La definició del Bill of Lading no podem trobar-la ni en el Codi de Comerç, ni en la Llei del Transport Marítim com tampoc en les Regles de l’Haia de 1924; No obstant això, si podem trobar la seva definició en les Regles d’Hamburg, precisament en el seu article 1.7, el qual ho defineix com a “document que fa prova d’un contracte de transport marítim i acredita que el portador ha pres  la seva càrrega o ha carregat les mercaderies i en virtut del qual, aquest es compromet a lliurar-les contra la presentació del document”.

Funcions del Bill of Lading

Tota aquesta teoria es porta a la pràctica pels Consignataris de Bucs o els Agents Transitaris que cada dia elaboren i emeten aquest tipus de document per als seus clients, com a agents designats pel transportista, el capità o un altre agent designat per aquest. D’igual manera es dipositen a l’oficina de l’armador o el seu agent (consignataris o transitaris) per a la seva verificació quant a signatures, autenticitat, o per retirar les mercaderies del lloc de lliurament pactat prèviament.

Probatòria

Tradicionalment el Bill of Lading ha complert una funció probatòria, acreditant que la mercaderia ha estat carregada a bord del buc per al seu posterior trasllat per mar. Es presumeix doncs que les mercaderies han estat lliurades al portador en el mateix estat en què figuren en el coneixement d’embarcament, entenent-se al seu torn aplicable a aquesta presumpció els esments relatius a les marques, nombre, pes, o quantitat d’embalums que componen les mercaderies transportades.

El mateix document constitueix prova del lliurament de les mercaderies i a més neixen les obligacions assumides amb el contracte de transport en règim de coneixement d’embarcament.

No obstant això, per trencar aquesta presumpció, el Capità del buc haurà d’inserir en el Bill of Lading les corresponents reserves, que no són unes altres que les declaracions plasmades en el mateix document al moment de procedir a rebre les mercaderies a bord.

Aquestes reserves no són de cap manera, clàusules incloses amb la finalitat d’exonerar al portador marítim de qualsevol responsabilitat dels danys que les mercaderies hagin pogut sofrir.

L’extensió del coneixement d’embarcament pel portador constitueix una presumpció iuris tantum, que admet prova en contrari. No obstant això, enfront del tercer de bona fe titular del Bill of Lading que reclama les mercaderies, aquesta presumpció no admet prova en contrari, en la mesura en què li són oposables les excepcions derivades de les relacions que existeixen entre carregador i portador.

Contractual

El coneixement d’embarcament constitueix prova de la celebració del contracte i del seu contingut, sense perdre de vista que són nul·les totes les clàusules limitatives de responsabilitat del portador (article 10 LTM).

La forma del contracte compleix la funció ad probationem, doncs la seva validesa no depèn que s’instrumenti formalment, encara que sí resulta necessari perquè les parts puguin acollir-se al règim de les Regles de l’Haia-Visby.

Representativa

El Bill of Lading incorpora un dret de crèdit enfront del portador per exigir el lliurament de les mercaderies en el lloc de destinació. Aquest títol valor pot ser nominatiu, a l’ordre o al portador.

Nominatiu

Quan designi expressament la persona a la qual han de ser lliurades les mercaderies, i que pot ser el carregador o un tercer (destinatari o consignatari). El Bill of Lading únicament pot ser transmès per cessió.

A l’ordre

Quan es consigni que la mercaderia serà lliurada a l’ordre del carregador o d’un tercer als successius endossataris.

Al portador

Quan s’estengui a aquest, la legitimació es determina per la possessió del títol i serà transferible pel lliurament material del document. El coneixement d’embarcament és també títol de tradició.

Juan Pezzano

CEO i advocat de Pezzano Advocats.

www.juanpezzano.net

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *