La regulació espanyola de les aeronaus civils pilotades per control remot

Per Miquel Campos Faura.

Traduït per Marta de Bru de Sala i Martí.

La normativa sobre drons a Espanya es troba desenvolupada en la Llei 18/2014 del 15 d’octubre, que estableix el marc regulador actual mentre s’espera l’aprovació d’un nou Reial Decret que regularà la utilització civil de les Aeronaus Pilotades per Control Remot i incorporarà la normativa comunitària dictada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria. Tanmateix, la situació d’interinitat governamental que viu l’Estat espanyol des de les eleccions generals de desembre de 2015 apunta a que aquesta nova norma encara trigarà alguns mesos en veure la llum.

Dron

Des de l’aprovació de l’esmentada Llei, el nombre d’operadors de RPAS registrats per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria espanyola ha anat en augment cada mes, superant els mil operadors habilitats a finals de 2015. A continuació s’indiquen els trets més destacats de la normativa aplicable als RPAS:

La normativa:

El marc normatiu que afecta als RPAS a Espanya és complex. Com a norma principal, l’article 50 i els següents de la Llei 18/2014 regeixen les operacions amb RPAS en territori espanyol. Tot i això, a l’article 51 la Llei determina que en qualsevol cas no previst per la present llei, s’aplicarà la normativa aeronàutica general espanyola, ja que els RPAS tenen atorgada la condició d’aeronaus.

Com que son aeronaus pilotades remotament des de terra, han de complir també la normativa espanyola en relació a l’ús de l’espectre radioelèctric. A més a més, si a les esmentades aeronaus se’ls acobla una càmera per la presa d’imatges o la captació de vídeos, també se’ls aplicarà la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i la de protecció de la intimitat personal i de la pròpia imatge. Finalment, cal tenir en compte que per tal de fer fotografies o filmacions amb qualsevol tipus d’aeronaus, tripulades o no, és necessari obtenir una autorització específica d’AESA per a aquest tipus d’activitat.

La Llei regula totes aquelles operacions amb RPAS quan la seva finalitat no és exclusivament recreativa, cosa que exclou als aeromodels de complir aquesta normativa. La regulació espanyola utilitza el criteri de la massa màxima a l’enlairament o “MTOW” per determinar els requisits per a cada tipus de RPA. Tanmateix, hi ha certes normes generals aplicables a tots els RPAS, com les relatives a la seva identificació, documentació, programes de manteniment, assegurances obligatòries, horaris i llocs on es poden dur a terme les operacions, alçada màxima d’operacions, etc. Cal destacar que la normativa estableix una clara distinció entre RPAS de menys de 25 MTOW i els que superen aquest pes. Aquest últims han d’inscriure’s al Registre de Matrícula d’Aeronaus d’AESA i la seva operació està subjecta a més controls, com l’obtenció d’un certificat d’aeronavegabilitat.

Obligacions generals:

 • Tota aeronau haurà de portar una placa identificativa amb les dades de l’operador;
 • L’operador és el responsable de l’operació i de la custodia de la documentació;
 • S’hauran d’adoptar les mesures de seguretat adequades a l’operació i programes de manteniment regulars;
 • Les operacions s’hauran de realitzar en hores diürnes i en condicions meteorològiques visuals;
 • Les operacions s’hauran de realitzar sempre en espai aeri no controlat;
 • Les operacions s’hauran de realitzar fora d’aglomeracions d’edificis en ciutats, pobles o indrets habitats, i de reunions de persones a l’aire lliure tret d’excepcions;
 • Les aeronaus no podran realitzar treballs aeris per sobre dels 120m (400 peus) per sobre del terreny;
 • Les aeronaus hauran de tenir una assegurança de responsabilitat a tercers;
 • Les aeronaus no podran allunyar-se més de 500m del pilot excepte en el cas dels RPAS de menys de 2Kg, que podran operar fins on arribi l’emissió de l’estació de control però amb certes restriccions;
 • Hauran de mantenir una distància mínima de 8Km respecte d’aeroports i aeròdroms (o de 15Km si es tracta d’aeronaus de menys de 2Kg volant més enllà del camp visual del pilot)
 • En cas que l’operador vulgui realitzar els treballs aeris amb aquestes aeronaus de fins a 25Kg de MTOW, haurà de presentar una comunicació prèvia i declaració de responsable a AESA amb 5 dies d’antelació.
 • És obligatori inscriure’s al Registre Matrícula d’Aeronaus per aquells RPAS amb una MTOW superior a 25Kg, així com sol·licitar la matrícula aeronàutica.

Per altra banda els pilots de RPAS hauran de complir una sèrie de requisits, com estar en possessió de la corresponent llicència o certificat, disposar d’una habilitació específica pel tipus de RPA que operin, i obtenir els certificats mèdics oportuns previstos en la normativa comunitària entre d’altres.

Règim sancionador:

Els treballs aeris realitzats pels operadors dels RPAS són executats sota la seva pròpia responsabilitat. En aquest sentit, AESA només realitza un control sobre les comunicacions prèvies que li son presentades. Tot i això, en cas d’infracció de la normativa es poden formular denuncies per escrit. En cas que AESA decideixi procedir amb la denúncia corresponent, el procediment sancionador es regirà segons el que disposa la Llei de Seguretat Aèria aplicable amb caràcter general a qualsevol operació aèria d’Espanya. Les sancions, regulades a l’article 55 de la mateixa llei, poden anar des d’una simple advertència a una multa de 60 euros en cas de les lleus o de 4,5 milions d’euros en cas de les molt greus, depenent de la situació o fets denunciats, a més de les sancions accessòries i altres mesures correctores per l’operador infractor.

Miquel Campos Faura

fornesaabogados-logo1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *