Obligacions legals de registre de jornades. Nova volta de rosca per a les empreses

Puri LasernaPer Puri Laserna
Assessora jurídic-laboral de Gros Monserrat

A l’obligació de registre de jornades dels contractes a temps parcial introduïda pel RDL 16/2013 de 20 de desembre que donava un nou redactat a l’article 12.5 h), i una vegada establert el criteri per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) dels ardus requisits que respecte a aquest registre les empreses han de complir, ara hem de sumar-li una nova obligació més: el registre també de les jornades a temps complet.

Arrel de les sentències de la Sala social de l’Audiència Nacional de 4/12/15 i 19/02/16, es conclou que és necessari i OBLIGATORI que les empreses portin també un registre diari de la jornada dels seus treballadors a temps complet, en idèntiques condicions i requisits que els exigits per a les jornades a temps parcial, amb la finalitat que la ITSS pugui determinar si es superen o no els límits de la jornada ordinària i per tant, si el treballador ha realitzat o no hores extres.

D’aquesta forma, el Ministeri d’Ocupació s’assegura l’aflorament d’aquestes hores extres, i en conseqüència, la seva correcta compensació i cotització.

Segons dades de l’EPA, l’any 2015 es van realitzar 3,5 milions d’hores extres setmanals que no es van compensar amb descansos ni es van abonar. Això, a més de la pèrdua de drets laborals que implica per als treballadors, també suposa una pèrdua de recaptació per les ja minvades arques de la Seguretat Social.

Per això la ITSS està sent molt agressiva i severa amb les empreses tant en el control d’aquestes hores extres com en les obligacions de registre de jornades, imposant sancions greus per infracció en matèria de jornada i transgressió de les normes i límits legals en matèria de jornada, sancionant amb multes de fins a 6.250 €, sense perjudici d’aixecar actes de liquidació de quotes per la no cotització o la cotització parcial, d’aquestes hores extres.

No hi ha dubte que les empreses han de portar un registre de les jornades dels seus treballadors i controlar el seu horari, però de quina forma? Màquines de fitxatge, sistemes de detecció mitjançant empremta dactilar, etç… La norma no estableix res sobre aquest tema, per la qual cosa cada empresa segons la seva activitat i/o sector haurà d’implementar aquell sistema que, generant-li el menor impacte possible tant en matèria productiva com en matèria econòmica, li garanteixi la fiabilitat i la invariabilidad de les dades que en ells es consignin, i en definitiva, el compliment de la norma.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *