La importància del registre de la jornada dels treballadors

Silvia CrespoPer Silvia Crespo.

Sòcia de Gros Monserrat Advocats.

D’acord amb la interpretació realitzada per l’Audiència Nacional a l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors en les Sentències dictades en el cas Bankia i Abanca, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, respectivament, l’empresari estarà obligat a portar el registre de les jornades dels treballadors, tant respecte als contractats a temps parcial com als contractats a temps complet, i això amb independència que en l’empresa es realitzin hores extres i de la forma i o lloc de prestació del treball. La falta de compliment d’aquesta obligació de control de jornada deriva en requeriments i sancions imposades per la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social (ITiSS).

Si be ja en el contracte a temps parcial ha d’indicar-se la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir dues obligacions addicionals a l’anterior, a aquesta indicació i al registre diari de l’horari (amb indicació de l’hora d’entrada i de sortida):

  • Totalització dels registres de jornada diaris per mesos, tant de les hores ordinàries com de les extraordinàries (en cas de contractes a temps complet), en cas dels contractes a temps parcial de les hores complementàries, i lliurament de còpia d’aquest resum al treballador al costat de la seva nòmina.
  • Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.
  • Lliurament de forma mensual als representants dels treballadors de la còpia dels resums de jornades de l’art. 35.5 de l’ET (DA 3ª Reial decret 1561/1995
    En el cas de contractes a temps parcial, de comprovar-se l’omissió de l’obligació de portar el registre de jornada, el contracte del treballador es presumirà celebrat a jornada completa.

L’incompliment de l’obligació de registre diari de jornades, està sent sancionat per part de l’IT i SS com un incompliment en matèria de jornada, per tal com a sanció greu de l’art. 7.5 de la Llei d’Infraccions de l’Ordre Social (LLISOS), amb la imposició de multa d’entre 626 euros en grau mínim fins a 6.250 euros en grau màxim.

Es discuteix si la falta de registre pot ser considerada falta lleu, en comptes de greu, per un incompliment de qüestions formals o documentals, en aquest cas la sanció seriosa d’entre 60 i 625 euros (Art.6.6 LLISOS).

Arribats a aquest punt, i a l’efecte d’evitar requeriments i sancions, resulta fonamental per a l’empresari complir amb el registre de les jornades, per la qual cosa ha de disposar de mecanismes per gestionar el seu control i fer un posterior lliurament al treballador. La forma en la qual es realitzi el referit registre no ve establerta per la legislació, sent admissible, segons l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, qualsevol mètode que sigui fiable i invariable.

Tot això comporta, segons la nostra opinió, que per a molts llocs de treball sigui difícil complir amb la referida obligació de registre, no per als treballs amb horari fix i realitzats al mateix centre de treball i vinculats a tasques productives, però si per a tots aquells llocs de treball vinculats més a resultats que no a temps de treball, o en els quals la distinció entre el que és treball efectiu o no resulta difícil de realitzar, o quan és complicat indicar la jornada per part del treballador i després que la mateixa sigui verificada per l’empresari, casos com el teletreball, professionals subjectes a relació laboral comuna, comercials amb temps importants de desplaçaments, enginyers de desenvolupament de projectes, etc..

Tot això ens porta a pensar que el legislador hauria d’adaptar la legislació en aquesta matèria a la realitat dels llocs de treball del segle XXI, en els quals és més important el resultat, la forma de prestar el treball, i el posar eines que facilitin la conciliació de la vida personal i familiar, que no el control de la jornada realitzada per part del treballador i la seva mesura sobre la base de temps de treball.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *