El primer Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet en un concurs de persona física

Pol Andreu AuladellPer Pol Andreu Auladell

Advocat i Responsable Jurídic de Repara Tu Deuda

Desafortunadament, moltes persones en Espanya no han pogut fer realitat aquells somnis que al seu moment van projectar, i que ara semblen haver-se esvaït. És aquesta realitat que per a molts s’ha convertit en l’antagonista del seu somni, en el seu malson diari, havent d’enfrontar-se dia a dia a una vida que potser en un passat, mai van poder ni tan sols imaginar.

En l’actualitat, la present conjuntura econòmica ha provocat que moltes persones hagin vist desdibuixats els seus somnis de futur o fins i tot, hagin vist truncada la seva vida per circumstàncies que no van poder preveure. Són aquests ciutadans, les persones a les quals ha de donar-se una segona oportunitat per començar de zero; una segona oportunitat de tornar a somiar; una segona oportunitat de tornar a projectar un futur diferent.

Això ja no és un somni.

El dia 30 de Julio de 2015, va entrar en vigor la Llei 1/2015, de mecanisme de la Segona Oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social (d’ara endavant, la “Llei de la Segona Oportunitat”). Aquesta norma, suposa el primer escut legal mitjançant el qual podran combatre tots aquells deutors de bona fe que no van tenir l’oportunitat de defensar-se i de tornar a intentar lluitar per una vida digna.

Des de Repara tu Deuda, des d’un punt de vista jurídic, es tracta d’una llei que té com a axioma principal, la preceptiva concurrència de bona fe per part del deutor, ja que en absència de la mateixa, la conseqüència directa és la impossibilitat d’estimar l’exoneració del passiu insatisfet. Afortunadament,hem tingut ocasió d’obtenir la primera resolució judicial estimatòria per part d’un Jutjat de Primera Instància. En aquest cas es tracta de l’Auto nº14/2017 dictat pel Jutjat de Primera Instància nº4 de Badalona en data 13 de Gener de 2017 i el Magistrat del qual, la S. S. el Sr. Javier León Mata, va resoldre el concurs consecutiu d’un dels nostres clients, pronunciant els següents arguments::

“(…) En cuanto a la comprobación de la efectiva concurrencia de los requisitos que exige el artículo 178 bis de la Ley Concursal, debemos entender que nos hallamos ante un deudor de buena fe. Ello es debido a que el concurso no ha sido declarado culpable, no consta que el condenado haya sido condenado como autor de alguno de los delitos descritos en el artículo 178 bis.3.2ª de la Ley Concursal, consta que se intentó realizar un acuerdo extrajudicial de pago y los únicos créditos contra la masa que existían ya fueron abonados por el concursado”.

Havent donat compte de que s’ha tingut en compte la concurrència dels requisits que la pròpia Llei Concursal exigeix, la part dispositiva expressa la primera resposta judicial a Catalunya per part d’un Jutjat de Primera Instància, acordant atorgar una segona oportunitat a una persona física, en els següents termes:

SE ACUERDA conceder, con carácter provisional, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por parte del concursado (…), declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

Es tracta del primer Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet (“BEPI”) dictat per un Jutjat de Primera Instància i que exonera el deute d’una persona física, encara que el temps ens brindarà l’oportunitat de poder celebrar l’exoneració de tots els que vindran, atès que la fonamentació que empra la seva senyoria es basa en l’aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat i que per tant, respecte a tots aquells casos que posteriorment es plantegin davant els Jutjats, haurà de tenir en compte aquesta resolució, que encara que no ha de considerar-se jurisprudència en el seu sentit més estricte, sí que pot considerar-se com el gènesi judicial que afavorirà la resolució de conflictes similars en les mateixes circumstàncies i amb anàlegs efectes.

En qualsevol cas, la realitat és que la casuística diària amb la qual tractem en Repara tu Deuda ens permet valorar la flexibilitat i efectivitat de la Llei de la Segona Oportunitat i que, encara sent cert que haurà de sofrir adaptacions i modificacions demandades per la pròpia aplicació de la mateixa en els supòsits reals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *