Accés i cancel·lació d’antecedents policials. Notes bàsiques

Per Jose Mª Martínez Fernández

Advocat

L’existència d’un informe policial desfavorable és una de les justificacions més recurrents que motiva les denegacions en matèria de nacionalitat i d’estrangeria. Aquest informe policial serà desfavorable quan tinguem antecedents policials. Però la veritat és que aquests antecedents policials no acostumen a ser matèria de massa atenció. S’acostuma a considerar erròniament que n’hi ha prou amb no tenir antecedents judicials, i que el fet de no tenir-ne implica que tampoc existiran antecedents policials.

La realitat, no obstant això, és molt diferent. Per aquest motiu, considero que és interessant dedicar una entrada als antecedents policials, entrant en el seu concepte, i, sobretot, en la manera d’accedir a ells i de cancel·lar-los.

I.- El concepte d’antecedents policials

Els antecedents policials bàsicament són aquells registres desfavorables que apareixen al nostre nom en les bases de dades de la Policia. Doncs bé, els antecedents policials no apareixen regulats per si mateixos en les Lleis. S’ha d’acudir a altres categories més àmplies, dins de les quals els podem identificar. I, d’aquesta manera, hem de fer esment al concepte de dades de caràcter personal.

Les nostres dades personals són qualsevol informació referida a nosaltres mateixos. Per descomptat, moltes persones amb les quals ens relacionem en el nostre dia a dia coneixen diverses d’aquestes dades. En aquest cas no s’acostumen a plantejar massa problemes: cadascú accedeix i coneix diverses dades d’altres persones, i fa amb aquestes el que consideri oportú, sempre que respecti la legalitat.

Però les nostres dades personals també es tracten i registren per les institucions públiques, per les empreses o pels professionals. Naturalment, un tractament il·limitat de les nostres dades per part d’aquests subjectes suposa un gran perill. Per aquesta raó, es va promulgar una norma bàsica en aquesta matèria, com és la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD“).

En definitiva, aquesta Llei ens concedeix la possibilitat d’accedir a les nostres dades personals que la policia estigui tractant, i també, si escau, el dret de cancel·lar-les.

II.- Els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat

És també molt important indicar que en Espanya operen no només un, sinó diversos cossos de policia. Cadascun d’aquests té els seus propis fitxers que emmagatzemen les nostres dades personals, de manera que, per assegurar-nos que no existeix cap dada policial desfavorable, hauríem de sol·licitar l’accés a tots aquests cossos de policia (ja que, si ens limitem a realitzar aquests tràmits davant un sol cos de policia, les dades que poguessin existir en els fitxers dels altres cossos no s’esborraran).

A Catalunya, hem de fer esment als següents cossos de policia

 1. Mossos d’ Esquadra. Les dades personals i antecedents policials que tracta aquest cos de policia es contenen en el fitxer SIP PF
 2. Policia Nacional. Les dades personals i antecedents policials que pogués tractar aquest cos de policia estan continguts en el fitxer de gestió d’antecedents de les persones d’interès policial PERSONES.
 3. Guàrdia Civil. Les dades personals i antecedents policials que tracta aquest cos de seguretat, estan continguts en el fitxer d’interès policial INTPOL.

A més, cal destacar que els cossos de policia locals (Guàrdia Urbana, p .ex.) no tracten antecedents policials. Si escau, les seves actuacions són delegades a algun dels tres cossos de policia anteriors, principalment als Mossos d’Esquadra a Catalunya.

III.- El dret d’accés a les nostres dades policials

Tenint clar tot l’indicat amb anterioritat, hem de centrar-nos ara en el dret d’accés a les nostres dades policials. Exercitant aquest dret, la Policia ens haurà d’indicar quines dades personals nostres figuren en els seus fitxers, de manera que amb la resolució que ens lliurin podrem situar l’antecedent concret que després vulguem cancel·lar. És molt important exercir aquest dret d’accés tot i que estiguem totalment segurs que tenim antecedents policials, ja que la resolució ens indicarà una sèrie de dades que haurem de conèixer, imprescindiblement, per demanar posteriorment la cancel·lació, i que probablement ens siguin complicades de conèixer per nosaltres mateixos: així, gràcies a la resolució que ens concedeixi l’accés a les nostres dades policials, coneixerem el nombre de diligències policials, el nombre d’atestat policial del que pogués dimanar el procediment judicial, la comissaria que va tramitar totes aquestes actuacions…

En realitat, la sol·licitud de dret d’accés no planteja especial complexitat. Bàsicament, ens requeriran el següent:

 1. Que en la sol·licitud apareguin les nostres dades personals bàsiques (nom, nº de targeta identificativa o de passaport, correu electrònic, nº de telèfon i domicili a efecte de notificacions), tenint d’estar també signada per nosaltres.
 2. Que s’identifiqui clarament l’objecte de la nostra sol·licitud: és a dir, indicar que exercitem el nostre dret d’accés. Això ho realitzarem en els formularis disponibles a la web de cada cos de policia, als quals em referiré posteriorment.
 3. Podem també exhibir la nostra targeta d’identificació (DNI, TIE, etc…) en l’Oficina de Registre on presentem la sol·licitud (p. ex., en la Subdelegació de Govern del Carrer Bergara a Barcelona). Alternativament, pot presentar-se fotocòpia compulsada d’aquesta targeta d’identificació (ideal en les Oficines de Registre de la Generalitat, en les quals en general no digitalitzen els documents que presentem).

Com he indicat anteriorment, cadascun dels cossos de policia abans indicats facilita als interessats un formulari a emplenar per tal de començar el procediment. A continuació, remeto un enllaç als mateixos.

 1. Formulari per demanar l’accés als fitxers de la Policia Nacional.
 2. Formulari per demanar l’accés als fitxers de la Guàrdia Civil.
 3. Formulari per demanar l’accés als fitxers dels Mossos de Esquadra.

La tramitació del procediment d’accés acostuma a durar un mes, aproximadament (acostuma a ser més ràpid en Policia Nacional i en Guàrdia Civil). A partir d’aquí, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra ens enviaran la resolució pertinent per correu certificat, que pot trigar bastants dies a rebre’s (sobretot en el cas dels Mossos). La Policia Nacional ens cridarà al nº telèfon que indiquem en la nostra sol·licitud, per dir-nos que passem a recollir la resolució a la Comissaria més propera al nostre domicili (a Barcelona, s’encarrega la Comissaria del Carrer Balmes nº 192); si no ens localitzessin, ens enviaran el certificat per correu certificat.

IV.- El dret de cancel·lació dels nostres antecedents policials

Amb la resolució final que obtinguem en el procediment d’accés a les dades policials, sabrem si tenim o no antecedents policials. Si és així, hem de plantejar-nos la seva possible cancel·lació.

La Policia acostuma a exigir que aportem diversos documents per a la cancel·lació. I per a alguns d’aquests resulta necessari conèixer les dades que hem obtingut gràcies a l’accés. Així doncs, necessitarem:

 1. La sol·licitud ha d’indicar quines concretes dades es volen cancel·lar. Si no és així, no s’admetrà, i ens demanaran que procedim a presentar les esmenes corresponents. Per conèixer aquestes dades (incloent el nombre de diligències policials, la comissaria actuant, etc), haurem exercitat anteriorment el dret d’accés a dades policials.
 2. S’ha d’aportar un certificat emès pel Jutjat que hagi tramitat el procediment penal, en el qual consti que aquest procediment s’ha arxivat definitivament per una resolució que ja és ferma. És important que aquest certificat faci constar el nom i cognoms del sol·licitant, a més del nombre de diligències o atestat dels quals dimani el procediment penal, la comissaria que les va realitzar, la data d’aquestes actuacions i les de la comissió del presumpte delicte, i el motiu pel qual es va seguir la causa. Atenció, els Organismes competents de policia són molt estrictes en el compliment d’aquests requisits. Si alguna cosa us falta, és molt recomanable que remeteu adjunta a la sol·licitud de cancel·lació un escrit justificant per què existeixen omissions. Recordeu que si necessiteu algun document d’un Jutjat llunyà a la vostra localitat, sempre podeu remetre una sol·licitud per correu administratiu o fins i tot des d’una Oficina de Registre de l’Administració.
 3. Si el procediment penal hagués estat condemnatori, haurà d’aportar-se un certificat judicial que, contenint les mateixes dades que en el punt anterior, indiqui que totes les responsabilitats penals i civils van quedar ja satisfetes o extingides. Alternativament, pot aportar-se la sentència condemnatòria (sempre que contingui les dades indicades en el punt 2) juntament amb el certificat negatiu d’antecedents penals.
 4. Si els antecedents policials no van suposar un procediment penal (casos de multes, p. ex.), serà necessari aportar una certificació de l’autoritat administrativa competent que acrediti estar exempt de responsabilitat per les actuacions de les quals va dimanar l’expedient administratiu, o que ja s’ha pagat la multa corresponent. Important: en aquest certificat haurà d’aparèixer el nostre nom i nº de targeta o passaport, i les diligències o actuacions policials a partir de les quals es va tramitar aquest expedient (indicant també la comissaria en concret en la qual es van realitzar i la seva data).
 5. En la sol·licitud hauran de constar les nostres dades personals (nom, nº de DNI, TIE o passaport, correu electrònic i nº de telèfon), i la nostra signatura. De nou, és molt recomanable aportar a l’Oficina de Registre en la qual presentarem la sol·licitud una fotocòpia del nostre document d’identificació perquè la compulsin.
 6. És important destacar que a les bases policials (especialment, en la dels Mossos d’Esquadra), poden constar altres dades no desfavorables que per qualsevol altre motiu ens interessaria cancel·lar (per exemple, visites a comissaries, identificacions que ens haguessin pogut realitzar, etc..). Aquestes dades també poden cancel·lar-se. Per a això, no serà necessari aportar cap certificat judicial o governatiu, però sí que és recomanable remetre un escrit adjunt justificant el motiu pel qual volen cancel·lar-se aquestes dades no desfavorables.

Els diferents cossos de Policia també faciliten un formulari per a la cancel·lació d’antecedents policials. Són els següents:

La resolució de la cancel·lació hauria de resoldre’s en uns 10 dies, però acostuma a demorar-se almenys un mes, a conseqüència del temps d’enviament al nostre domicili de la resolució que decideix la cancel·lació.

Una vegada realitzats tots els anteriors passos, les dades policials disponibles en les bases de dades dels Cossos de Seguretat ja haurien d’estar esborrades. Conseqüentment, es facilitarà molt la tramitació amb èxit d’altres expedients administratius que poguéssim estar sol·licitant (principalment, en matèria de nacionalitat i estrangeria).

1 comment

 1. Hola
  Me llamo saleem Muhammad
  soy de Barcelona
  yo solicitado nacionalidad española y tengo miedo que por antecedentes de policiales puedo denegar me nacionalidad .
  en 2010 y en 2009
  2 personas denunciado y una ves yo detenido para 2 días y después dejado libre y juez dicen que arhivado que estaba falso denuncio etc .
  no tengo ninguna delito hasta hoy pero tengo miedo por eso .
  usted puedes soliatar cancelación de polciales en mossos y policía nacional ????
  y cuanto me cuesta ???
  un saludos
  m.saleem

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *