Què necessito saber abans d’invertir en una start-up?

Per Daniela Leal

Advocada de startups en Delvy, Law & Finance

El present article pretén estrictament facilitar #LegalAdvice per a inversors en fase d’iniciació abans d’invertir en una startup.

Fer créixer els seus diners és el motiu pel qual molts petits inversors, no professionals, es plantegen invertir en una startup. Normalment, reben una invitació a invertir a través d’alguna xarxa social  o fòrum destinat a captar a petits inversors, o bé els ha estat proposada la inversió en una ronda de Family Fools & Friends a través d’un emprenedor proper.

Sense obviar els aspectes comercials i estratègics de la inversió, com són l’anàlisi del nivell de risc de la inversió, les principals mètriques del negoci (KPIs), aspectes financers i taxa de creixement, experiència de l’equip emprenedor i expectatives de retorn, qualsevol inversió en una startup requereix revisar “lo legal”. La informació revelada, sense ser definitiva, pot il·luminar i assenyalar “banderes vermelles” en senyal d’alarma sobre riscos empresarials,  la possibilitat de contingències en un futur o sobre quin és el nivell de diligència amb la qual els emprenedors gestionaran la inversió. 

Abans d’invertir en una startup hauràs de preguntar-te:

La startup està al corrent de deutes amb Hisenda i la TGSS? Existeixen embargaments o altres contingències?

Sí la resposta és “no”, estarem enfront d’un símptoma de salut financera i de compliment de les obligacions corrents de la societat.

En cas d’existir deutes amb Hisenda, TGSS, plets amb treballadors o un altre tipus de reclamacions o litigis contra la Societat, caldrà aprofundir més sobre els motius de la mateixa i la viabilitat de la reclamació. En definitiva, si la Societat manté deutes d’aquest tipus, aconsellem aprofundir més en l’estudi de la situació financera i la capacitat de la Societat per “estar al dia” en el pagament dels seus deutes corrents (treballadors, impostos, seguretat social, proveïdors, etc…). Aquesta informació pot indicar-te si part de la teva inversió es destinarà al pagament de deutes de la Societat, en comptes d’expansió i creixement, o en casos més extrems, si la Societat està a la vora de la liquidació o concurs, la qual cosa suposarà 0 retorn de la inversió.

La startup té registrada i al seu nom tota els actius de propietat intel·lectual?

Segueix sent un dels errors més habituals entre els emprenedors, quan abans de constituir la Societat, un dels socis de la startup, dins del desenvolupament del Projecte, adquireix dominis, registra marques, o d’altres, i ho fa a nom propi, sense que posteriorment s’aporti la propietat intel·lectual al projecte.

Per això, abans d’invertir en una startup has de comprovar que es trobin registrades a nom de la Societat les patents, marques i dominis existents, així com qualsevol altre actiu intel·lectual susceptible de ser registrat. En cas que no hagi estat aportada a la Societat, assegura’t que hi hagi compromís per part dels emprenedors (via Pacte de Socis, per exemple) d’aportar-ho abans o immediatament després de formalitzar la inversió, amb un compromís vinculant.

Abans d’invertir en una startup comprova la “història jurídica” en el Registre Mercantil

El Registre Mercantil del territori on es trobi el domicili social de la Societat, inscriurà la seva constitució i l’inici d’activitat, així com els Estatuts Socials (les normes de funcionament i organització de la Societat, que poden incloure limitacions o drets en favor dels Socis de la mateixa). Així mateix, el Registre Mercantil legalitzarà els llibres mercantils i comptables de la Societat (Llibre Diari, Inventari i Comptes Anuals, el Llibre d’Actes, i el Llibre Registro de Socis amb la distribució del cap table), essent el dipòsit i la presentació, a més, obligatoris anualment dins d’un termini legal.

Com a Inversor, abans d’invertir en una startup, voldràs que la gestió de la Societat es faci amb la diligència d’un “ordenat empresari”, o com assenyala el Codi Civil, amb la diligència pròpia d’un “bon pare de família”, i, això implica el compliment de totes les obligacions legals.    

Quin tipus d’inversió i documents proposen els socis de la startup?

Del tipus d’inversió i com proposen els emprenedors articular els documents, es desprèn els drets i participacions que et donaran a canvi de la mateixa.

Alguna de les preguntes que cal fer-se abans de signar qualsevol document són:

• Quin nombre de participacions et donaran a canvi de la inversió?

• A quina valoració pre-money de la companyia?

• Estàs d’acord amb les mètriques de la valoració?

• Com es formalitzarà el lliurament de les participacions i en quin termini?

• Concedeix dret a participar en l’òrgan d’administració?

• Quins drets de control i de participacions tindràs en la Societat?

• La inversió serà directament en la Societat o a través d’un tercer vehicle?

La ronda d’inversió pot iniciar-se amb un Term Sheet, que recollirà les condicions generals de la inversió i els detalls de formalització, posteriorment un Pacte de Socis o Acord d’Inversió, que contindrà les obligacions dels emprenedors i els drets dels Inversors, i que se subscriurà simultàniament a l’acord de Junta General d’Ampliació de Capital amb el desemborsament de la quantia de la inversió.

En altres ocasions, els emprenedors poden proposar la fórmula d’un contracte de préstec participatiu convertible (“Convertible Notes”), mitjançant el qual es busca incentivar i avançar ingressos en la ronda de finançament a canvi de descomptes sobre la valoració pre-money o uns altres, amb el compromís de convertir, en un determinat termini de temps, la inversió en capital.

Altres situacions menys habituals poden donar-se, quan els emprenedors proposen una participació en els guanys o beneficis de la Societat, però sense participació al capital de la Societat ni adquisició de drets. 

En definitiva, la inversió proposada pot revertir diverses modalitats, els termes de les quals convé consultar a un advocat.

Quin impacte fiscal tindrà la inversió?

Arran de la crisi econòmica, tant l’Estat com cada Comunitat Autònoma han publicat determinats incentius fiscals per promoure un major nombre d’inversions i creixement econòmic. Els incentius generalment es donen en forma de deduccions en l’IRPF,  bonificacions en quota íntegra o uns altres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *