Es publiquen noves normes aclaridores sobre els permisos laborals existents en les eleccions al Parlament de Catalunya

Per Puri Laserna

Assessora jurídic-laboral de Gros Monserrat

Un nou document, l’Ordre ESS/1169/2017, estableix una sèrie d’instruccions aclaridores sobre els permisos retribuïts, i no recuperables, fixats anteriorment pel Reial decret 953/2017 de 31 d’Octubre, per garantir el dret al vot de tots aquells treballadors que vulguin exercitar aquest dret, en les properes eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 21 de desembre, dia laborable.

Així, aquesta Ordre, estableix:

• Per als treballadors que tinguin la condició d’electors i treballin el dia de la votació, un permís retribuït i no recuperable de fins a 4 hores dins de la seva jornada laboral d’aquest dia, excepte en els següents supòsits:

• No existeixi cap tipus de coincidència entre l’horari de treball del dia 21 de desembre i l’horari dels col·legis electorals, en què no es té dret a cap tipus de permís.

• La coincidència entre la jornada laboral i l’horari dels col·legis electorals és de 2 hores o menys, que els treballadors no gaudiran de cap permís retribuït.

• La coincidència sigui de més de 2 hores però menys de 4, en el permís serà de 2 hores.

• En cas que els treballadors el dia 21 de desembre realitzin una jornada inferior a l’habitual, s’haurà de reduir proporcionalment la durada del permís corresponent.

• La determinació del moment en què es gaudiran d’aquests permisos, és potestat de l’empresa, i aquesta podrà sol·licitar als treballadors el corresponent justificant d’haver votat expedit per la taula electoral.

Per als treballadors membres de la taula electoral o d’interventors que treballin el dia de la votació

Permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada completa d’aquest dia 21 de desembre, i les 5 primeres hores de la jornada laboral de l’endemà.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de les taules electorals o d’interventor, que no treballin el dia de la votació, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de les 5 primeres hores durant la jornada de l’endemà.

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que treballin el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada completa d’aquest dia.

En cas de treballadors membres de les taules electorals, o interventors o apoderats, que treballin en el torn de nit el dia anterior al 21 de desembre, podran sol·licitar a l’empresa un canvi de torn amb la finalitat de que puguin descansar la nit anterior al 21.

Per a aquells que vulguin exercitar el seu dret a vot per correu

Aquells treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o que tinguin dificultats per exercir personalment el seu dret a vot, tindran dret a un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral, a l’efecte de que puguin emetre el seu vot per correu. La durada i distribució d’aquest permís serà la mateixa que la indicada en el punt 1.

Aquest permís es podrà gaudir fins a l’11 de desembre.

Per al personal al servei de l’Administració

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos retribuïts en idèntiques condicions a les indicades anteriorment per als treballadors d’empreses privades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *