És suficient la Nova Llei d’Autònoms 2017?

David LahuertaPer David Lahuerta

Assessor Fiscal i Comptable en Okasesores.es

Ja tenim l’aprovació de la Llei 6/2017 de 24 d’octubre de Reformes Urgents del Treball Autònom, mesures esperades i molt reivindicades durant els últims anys pel col·lectiu dels treballadors per compte propi, però que en la pràctica s’anticipen insuficients ja que no s’han abordat aspectes tan rellevants com la no obligació de cotització en determinades circumstàncies, per exemple en autònoms amb ingressos menors al SMI (Salari Mínim interprofessional) que està en uns 700€/mes, o la no obligació si els treballs no són habituals, si no esporàdics.

D’altra banda, és cert que l’incentiu per a les noves altes d’autònoms, amb l’augment de 6 a 12 mesos en la popularment anomenada Tarifa Plana (cotització de 50€/mes) sí fa més atractiu l’inici de negoci com a empresari individual que abans, a més de que en els casos de ser beneficiari de la prestació contributiva de desocupació es pot optar per la capitalització de la desocupació, o l’opció de simultaniejar durant els primers 9 mesos el cobrament de la prestació de desocupació amb l’alta com a autònom segons l’Art.33 Llei 31/2015.

Aquests són els aspectes més rellevants de la nova Llei d’Autònoms:

Quota Tarifa Plana per a Autònoms. La quota d’autònoms Tarifa Plana de 50 euros dels 6 mesos actuals passa a 12 mesos, del mes 13 al 18 un 50% de reducció, del mes 19 al 24 una reducció del 30%. Per a dones menors de 35 i homes menors de 30 anys s’augmenta aquesta bonificació anterior en un 30% durant 12 mesos més. El requisit de no haver estat d’alta d’autònom anteriorment passa de 5 a només 2 anys. Per Discapacitat / Violència de Gènere / Afectats per Terrorisme existeix una reducció els primers 12 mesos d’un 80% i els 48 mesos següents del 50%. La pluriactivitat amb contracte per compte d’altri a jornada completa, té una reducció durant 18 mesos d’un 50% i els 18 mesos posteriors una reducció del 25%.
• Despeses Deduïbles en l’Activitat. Factures d’aigua, llum, telefonia, gas i internet pels qui realitzin la seva activitat al seu domicili de residència coincident amb el seu domicili de l’activitat, i no tinguin ja un altre local vinculat a l’activitat, tindran una possibilitat de deducció d’un 30% (sobre la part afectada a l’activitat del domicili). Les despeses de Titularitat de Domicili, com IBI o Comunitat de Propietaris es podran deduir en relació a la part afectada del domicili per a l’activitat i el seu % de titularitat de l’immoble.
• Despeses per Manutenció i Dietes. Deducció de 27,27€ diaris (i 48€ si és a l’estranger) en concepte de despeses de dietes i manutenció per al desenvolupament de l’activitat, si es paguen per mitjans electrònics i amb factura, i és en establiments d’hostaleria o restauració.
• Baixa el Recàrrec per retard en el pagament de quotes a la Seguretat Social. Ara seran aquests percentatges: 10% fins a primer mes de retard, 20% en el segon mes de retard, 20% si són posteriors a dos mesos però dins del termini d’acta de liquidació, i 35% si és posterior al termini de l’acta de liquidació
• Cotitzacions Parcials en el mes i Canvis a la Base de Cotització. Per al nombre de dies de cotització sobre el qual es pagarà la quota d’autònoms es tindran tres altes i tres baixes a l’any en les quals solament es cotitzarà pels dies del mes que efectivament s’hagi estat d’alta, amb el consegüent càlcul prorratejat de l’import de cotització que correspongui. A més augmenten a quatre els canvis a la base de cotització permesos anualment.
• Bonificació per baixa de maternitat o risc mèdic durant embaràs: La quota d’autònoms per baixa de maternitat o per baixa per risc mèdic durant l’embaràs estarà bonificada en un 100%, sense ser obligatori per a això la contractació d’un treballador per compte d’altri que el substitueixi. Però en el cas de contractació per interinitat de persones aturades, serà compatible també amb la deducció del 100% d’aquest treballador durant el temps que cobreixi aquesta baixa.
• Bonificació per cessament maternitat o adopció: Les treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat per maternitat o adopció i tornin a realitzar una activitat dins dels 2 anys posteriors al seu cessament, tindran dret a una bonificació en la seva cotització, que quedarà en 50€ durant els primers 12 mesos.
• Bonificació per contracte indefinit a un familiar: Bonificació del 100% de la quota empresarial en Contingències Comunes durant els primers 12 mesos per realitzar un contracte indefinit a un familiar fins a segon grau de consanguinitat (també la parella de fet si es pot demostrar convivència). Les condicions seran que no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent els 12 mesos anteriors i mantenir el nivell d’ocupació durant els 6 mesos posteriors a la contractació.

Crida molt l’atenció que a última hora, en el redactat final de la Llei hagi desaparegut una mesura que hauria fet augmentar molt la possibilitat de deduir despeses per a l’autònom. Parlem del tema dels vehicles. La gran part d’empresaris individuals tenen un cotxe que utilitzen per a la seva vida personal i empresarial, i segons les regles de deducció en aquests casos d’afectació parcial del vehicle a l’activitat era del 50% de l’import de l’IVA i el 0% de l’import de la Base Imposable per a l’IRPF. L’avantprojecte de Llei anava a oferir la possibilitat de deduir un 50% també en la part de la Base Imposable, com d’una altra manera hagués estat lògic. I això s’hagués estès a totes les despeses vinculades al vehicle com a factures de gasolina, reparacions, etc… Finalment es va excloure aquesta mesura.

Resumint, i sota el nostre punt de vista, aquesta reforma ofereix bons incentius per a noves altes d’autònoms, no obstant això els que ja formen part d’aquest col·lectiu no obtindran grans avantatges quant a estalvi fiscal, o en relació a l’import del pagament de la quota de cotització en la Seguretat Social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *