Dret duaner: aspectes pràctics

Per Joan Soler.

Advocat associat en Blas de Lezo Abogados.

El passat 1 de maig de 2016 va entrar en vigor el nou Codi Duaner de la Unió (CDU), que va establir i va marcar unes noves normes del joc per a les duanes de la Unió Europea i els nombrosos usuaris de les mateixes, operadors econòmics integrants de la cadena logística internacional de subministrament relacionada amb la importació i exportació de mercaderies. A més de la consagració de la duana electrònica, les modificacions normatives recollides en el CDU, tenen diversos objectius, entre ells, simplificar i unificar l’aplicació de les regles per a tots els Estats que integren la Unió, objectiu primordial d’aquesta gran reestructuració normativa en l’àmbit del dret públic.

Analitzant aquest canvi normatiu després d’any i mig d’aplicació, podem afirmar que comencen a veure’s en la pràctica del dia a dia de les empreses que tracten i gestionen amb l’administració duanera i tributària certs canvis procedimentals, però que encara estan molt lluny de la seva total implementació, bàsicament perquè els nous sistemes electrònics que han de permetre la completa aplicació del CDU s’aniran desenvolupant progressivament fins al 31 de desembre de 2020, data en la qual ha de finalitzar el període transitori en el qual ens trobem immersos.

Addicionalment, entre les regles establertes per a la transició entre el derogat Codi Duaner Comunitari i el CDU, es troba l’obligació de sotmetre a revaluació, amb anterioritat a l’1 de maig de 2019, a totes les autoritzacions amb vigència il·limitada concedides abans de la data d’entrada en vigor del CAU, amb la finalitat d’adequar-les a les noves disposicions, incloses les certificacions OEA.

Es tracta d’una tasca que les empreses han de desenvolupar dia a dia, preferentment de la mà de professionals experts en aquesta matèria per assegurar la seva correcta implementació. El nostre despatx, compta amb professionals qualificats per poder ajudar als operadors econòmics del sector a implementar les obligacions corresponents.

Vegem a continuació els principals canvis que ha introduït aquest Codi i qüestions que a dia d’avui un gran percentatge d’empreses subjectes a les obligacions que emanen del mateix encara no han implementat.

• Presa de decisions en matèria duanera: constitueix un dels aspectes més nous introduïts pel CDU, ja que el procediment de sol·licitud i adopció de decisions en matèria duanera que introdueix implica la creació d’un dret administratiu de la Unió, excloent expressament l’aplicació de les disposicions nacionals, com venia ocorrent fins al moment.

• Operador Econòmic Autoritzat (OIA): El CDU introdueix nous criteris per a la concessió o revaluació de l’OEA, tals com que l’historial satisfactori de compliment exigeix tenir en consideració no només les activitats duaneres, sinó també les fiscals, així com estar en disposició d’acreditar un nivell adequat de competència o de qualificació professional en matèria duanera.

• S’introdueix la possibilitat de presentació d’una declaració de duana prèvia a l’arribada de les mercaderies.

• Registre REX: El nou codi implementa i crea el registre d’exportadors (REX). Inscripció a partir de 2017 per als exportadors de països amb beneficis unilaterals i operadors que sol·licitin certificats FORM A i certificats EUR 1 de substitució.

• Les Informacions Aranzelàries i d’Origen Vinculants (IAV i IVO, respectivament), redueixen la seva validesa a tres anys, estenent el seu caràcter vinculant als seus titulars, i no solament a les autoritats duaneres com venia ocorrent amb l’anterior Codi.

• Es tracta d’un veritable procediment de garantia jurídica que atorga als seus titulars la seguretat que la classificació aranzelària i/o l’origen declarat per a les mercaderies que importa o exporta és la correcta i que, conseqüentment, tant les liquidacions practicades com les mesures de política comercial aplicades sobre les mateixes no podran ser objecte de modificació en cas d’inspecció a posteriori.

• Se simplifiquen i reordenen les antigues destinacions i règims duaners, que queden establerts com segueix:

Generals: despatx a lliure pràctica i exportació;

Especials:

Trànsit: que inclou l’intern i l’extern.

Dipòsit: que inclou el duaner i les zones franques.

Destinacions especials: que inclouen la importació temporal i la destinació final.

Perfeccionament: que inclou l’actiu i el passiu

Desapareixen les destinacions duaneres, el règim de transformació sota control duaner, el sistema de reintegrament en el perfeccionament actiu, les zones franques obertes i els dipòsits francs.

La destinació especial passa a ser un règim especial i, per tant, sotmès a autorització.

• En matèria de garanties, és important remarcar que s’estableix una nova regulació a nivell de la Unió, estant sotmeses a autorització i modificant el seu abast a possibles deutes potencials resultants de controls a posteriori, i establint, així mateix, els supòsits de dispensa o reducció.

Els canvis introduïts poden donar lloc a una alteració de les garanties actualment vigents, així com a la seva revaluació en l’àmbit de les autoritzacions a les quals es trobin vinculades.

Després d’aquest any i mig des de l’entrada en vigor efectiva del CDU, el dia a dia ens mostra que les empreses i operadors econòmics que han de complir aquestes noves obligacions i regulacions estan molt allunyats del seu total compliment. L’adaptació ha de dur-se a terme per evitar incórrer en sancions, en la revocació de les autoritzacions vigents objecte de revaluació, o en la denegació de les noves autoritzacions que puguin ser sol·licitades, atès que les inspeccions i controls per part de l’administració creixen cada dia més. Per a això, posem a la seva disposició el nostre departament en dret de duanes des d’on podrem ajudar-los tant a la implementació de les obligacions que estableix la normativa com a resoldre qualsevol tipus de consulta referent al món del dret duaner.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *