Un CGAE per a tota l’advocacia

Per Javier García Pascual

Candidat a la Presidència del CGAE

Després de més de 12 anys de frenètica activitat en diferents càrrecs institucionals de l’Advocacia, necessitava parar per a recuperar energia. Fa ara més d’un any i mig des que vaig cessar en aquests càrrecs i aquest període de retir voluntari m’ha servit per a centrar-me en exclusiva en l’exercici de la nostra professió i tornar a ser un “advocat del carrer”, amb les preocupacions i inquietuds pròpies de qualsevol professional de l’Advocacia.

Per desgràcia, la majoria dels problemes i reptes del Consell continuen essent els mateixos que quan vaig marxar (o conseqüència directa d’aquells), per la qual cosa la situació actual no em resulta aliena. Continuem mantenint una sèrie de reivindicacions històriques en diferents camps que segueixen sense trobar resposta satisfactòria. Això evidencia la imperiosa necessitat d’un canvi d’estratègies, amb un enfocament enèrgic i revitalitzat. No podem pretendre aconseguir resultats diferents si continuem fent el mateix. I per això em vaig decidir a presentar la meva candidatura a la Presidència del Consell.

Em veig preparat, il·lusionat, amb energia i forces suficients per a liderar el canvi que el Consell necessita i que, ara mes que mai, és possible, en benefici del conjunt de l’Advocacia.

Els punts bàsics del meu programa electoral són els següents:

1.- L’Advocacia Espanyola com a grup de pressió real i fonamental: hem de ser un lobby fort i per a això hem de parlar amb tots els partits polítics. El foment de bones relacions i el diàleg permanent amb els diferents Governs, independentment del seu color o ideologia, és prioritari.

2.- Millorar la imatge del Consell: resulta imprescindible treballar la comunicació, publicitat i imatge del Consell. Hem de potenciar i millorar la nostra presència en mitjans de comunicació i xarxes socials. Hem de preservar la nostra imatge, prestigiant-la amb arguments de qualitat i combatent l’intrusisme i la competència deslleial, evidenciant la necessitat de l’Advocacia en el dia a dia, en la defensa dels drets i llibertats de tota la ciutadania. Hem d’acostar el Consell a tots els col·legiats, tractant de donar resposta a les moltes necessitats que s’evidencien en la seva tasca diària.

3.- Defensa i, en el seu cas, revisió de l’Estatut General aprovat en el Ple del 12 de juny de 2013: Han passat més de sis anys des d’aleshores i segueix pendent d’aprovació per part del Govern. Si existeixen discrepàncies respecte de determinats articles del nou Estatut, resulta necessari i urgent dur a terme quantes reunions resultin necessàries per a evitar la situació de paràlisi actual. Si cal revisar algun precepte, s’ha de dur a terme tal processo al més aviat possible.

4.- Canvis en el funcionament del Consell: Ha de revisar-se el Reglament de Règim Interior, ja que en la pràctica ha suposat una pèrdua de competències del Ple. Tot conseller té un paper que exercir en el Consell. Cadascun és un actiu valuosíssim que no pot ser desaprofitat. Ha de potenciar-se la tasca dels Grups de Treball en relació amb l’emissió d’informes i elaboració de propostes legislatives i per a generar opinió formada que pugui ser considerada en les reunions que, en cada àmbit concret, es celebrin.

5.- El Congrés Nacional de l’Advocacia Espanyola: ha de tenir la naturalesa consultiva prevista en l’Estatut en vigor. Ha de ser un fòrum de debat de propostes que serveixin per a promoure les nostres accions i plantejaments.

6.- Control de la despesa i optimització de recursos: Hem d’adequar els serveis als recursos amb els quals ja compten els Col·legis, Consells Autonòmics i el Consell General, controlant la despesa, que ha de produir-se de manera informada i amb plena transparència.

7.- Propostes legislatives a instar amb urgències: són diverses les àrees de treball:

  • La promulgació d’una nova Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que reconegui la prestació del Torn d’Ofici com un Servei Públic prestat pels advocats de manera lliure i independent, que el dignifiqui i que contempli millores substancials en Barems (en conceptes de còmputs i quanties) i funcionament.
  • L’aprovació de la Llei orgànica del Dret de Defensa.
  • L’aprovació de modificacions legislatives (principalment en la LEC) que garanteixin la deguda conciliació familiar i professional del col·lectiu, possibilitant-se un règim real de suspensions de terminis i assenyalaments per malaltia o motius personals.

Tot això sense perjudici d’altres propostes legislatives que han de sortir del Consell per a donar compliment a les nostres reivindicacions i tractar de buscar solució a les nostres preocupacions.

8.- Àmbit tecnològic: Hem de continuar apostant per liderar la transformació tecnològica, treballant perquè no suposi una bretxa més en el nostre exercici professional i desenvolupant les nostres eines amb el clar objectiu de donar serveis a tots els Col·legis, que han de ser institucions modernes i a l’avantguarda en l’ús de la tecnologia.

El meu programa no pot dur-se a terme si no és amb la col·laboració i implicació de tots. Escoltar, col·laborar i treballar conjuminant forces són verbs clau del que seria la meva Presidència. Hem d’estar units, escoltar i acceptar les crítiques constructives. Només d’aquesta forma ens convertirem en un veritable grup de pressió a tenir en compte pels poders públics. És el que necessitem.


10 de gener de 2020.

Article publicat originalment en castellà a www.eljurista.eu. Es pot consultar la versió en castellà a través del següent enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *