Avanços en la protecció legal de les persones amb discapacitat com a consumidores

Pilar VillarinoPer Pilar Villarino

Directora Executiva del Comitè espanyol de representants de persones amb discapacitat (CERMI)

La recent regulació en matèria de consum continguda en el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica i en el posterior Projecte de Llei ara en construcció suposa un avanç important en l’exercici de situar a les persones amb discapacitat i les seves famílies en l’agenda política. Això és així perquè per primera vegada comptem amb una regulació legal a Espanya de la categoria de persona consumidora vulnerable, una petició llarga o sostinguda del moviment CERMI que finalment ha tingut el seu primer fruit, la qual cosa permetrà dotar de major protecció i garanties dels seus drets a les persones amb discapacitat, que també són consumidores de béns, productes i serveis. 

Les persones amb discapacitat formen part de la societat i consegüentment han de poder participar activament en aquesta. La seva condició de consumidores és per això essencial i ha de ser visibilitzada i presa en consideració. Per a això, des del CERMI venim reclamant des de fa molt temps la regulació legal de la figura de la persona consumidora vulnerable, que permeti dotar a la mateixa d’una protecció reforçada a l’hora d’exercir els seus drets en l’àmbit del consum, preservant-la d’abusos i vulneracions lamentablement freqüents. Les persones amb discapacitat sense dubte estan més exposades a la fallida i infracció dels seus drets i precisen de la major protecció que aquesta  figura legal ofereix. Solament així podran defugir l’evident major fragilitat amb la qual s’enfronten diàriament al mercat de béns, productes i serveis. 

El CERMI ha plantejat una sèrie de millores al text del Projecte de Llei, sempre en l’horitzó d’aquesta protecció reforçada a les persones amb discapacitat en l’àmbit del consum. En aquest sentit, les nostres propostes giren entorn de les següents qüestions, al nostre entendre essencials: en primer lloc una descripció més àmplia de les situacions que motiven la consideració de consumidores vulnerables de les persones amb discapacitat, entre les quals s’han d’incloure les dificultats en l’accés a la informació, la necessitat d’una protecció més intensa contra exclusions, discriminacions i abusos, el sobrecost econòmic de la discapacitat, entre altres causes.  

En segon lloc, la insistència cap a l’accessibilitat universal, la realitat de la discapacitat es caracteritza per la seva gran diversitat i amb això la necessitat de múltiples i variats suports que responen a les necessitats individuals de cada persona consumidora. L’accessibilitat universal ha de permear la norma com a garant inexcusable de protecció de les persones amb discapacitat en el consum. 

En tercer lloc, la importància de l’enfocament d’interseccionalitat aplicat a la discapacitat: és essencial cridar l’atenció sobre el fet que quan la discapacitat se suma a l’edat i al gènere s’agreuja sens dubte la situació de vulnerabilitat i amb això el risc d’exclusió. En quart lloc, la necessitat de preservar el consentiment informat, vetllant perquè qualsevol persona amb discapacitat pugui manifestar el seu consentiment amb garanties.

Finalment, és essencial que, en pro al principi de diàleg civil, es reconegui la participació activa de les organitzacions representatives del moviment de persones amb discapacitat i les seves famílies en el procediment d’elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, igual que es visibilitzi en el text legal la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unitat, l’eina primera, de capçalera, en el reconeixement dels drets d’aquest grup ciutadà. 

Em detinc en la proposta relacionada amb la transformació digital, també inclosa entre les peticions del CERMI. La nova era digital confereix a les persones consumidores un protagonisme sense igual, quelcom que hem d’aprofitar per a la presa de consciència cap a la defensa i protecció de els drets de les persones amb discapacitat com a consumidores. Aquesta norma és un pas en aquesta direcció. Sobre aquest tema és important sumar a la bretxa digital els biaixos de gènere i discapacitat en l’anàlisi de dades massives, que afecten clarament el disseny de polítiques d’impacte social, com les polítiques de consum. 

Vivim un moment favorable perquè les persones amb discapacitat siguin partícips actives en el consum, la qual cosa ens permetrà avançar en l’agenda política de la discapacitat a Espanya i a la Unió Europea. Des del CERMI continuarem oferint la nostra col·laboració activa, des de la reivindicació constructiva i responsable. Solament des de les aliances col·laboratives avançarem. 


1 de març de 2021

Traducció de la versió original en castellà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *