Vies de reclamació del cèntim sanitari

Per Jose María Barcelona
Barcelona

 

El 27 de febrer del 2014 es va publicar la Sentència del Tribunal de Justícia Europeu en resposta a una qüestió prejudicial interposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb motiu de la legalitat de l’anomenat cèntim sanitari.

La Sentència dictamina que el cèntim sanitari és un impost il·legal per ser contrari a la Directiva sobre els impostos especials, i el més important, el Tribunal estableix que no procedeix limitar en el temps, els efectes de la sentència. Per tant, la sentència té efectes retroactius, donada la “mala fe” amb què ha actuat l’Administració espanyola, segons diu el mateix Tribunal.

escura
La Sentència del Tribunal de Justícia Europeu declara “il·legal” el cèntim sanitari.

Arribats a aquest punt, s’obre la possibilitat de reclamar la devolució de les quantitats indegudament pagades per aquest impost, per a tots els consumidors de carburants, inclosos els particulars.

No obstant això, pel volum de la quantitat a recuperar i per la facilitat d’acreditar la despesa realitzada mitjançant l’aportació de les corresponents factures, resulta que les empreses del sector del transport i l’obra pública, són les més ben posicionades per realitzar aquesta reclamació, juntament amb totes aquelles empreses que tinguin un gran volum de consum de carburants.

Les vies de reclamació són dos:

1 . Presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’Administració Tributària, pel període comprès entre l’1 de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2012, data de desaparició de l’impost. L’any 2013 no es pot reclamar, atès que l’impost va desaparèixer amb efectes a 1 de gener de 2013, passant a recaptar l’anomenat cèntim sanitari a través de l’Impost d’Hidrocarburs. Els períodes anteriors a l’1 gener 2010 tampoc es poden reclamar a l’haver prescrit. La prescripció final és de 4 anys i, per tant, el proper 20 abril 2014 prescriu el primer trimestre del 2010, la liquidació es va efectuar en data 20 d’abril de 2010.

Aquest procediment es fonamenta en el dret a recuperar les quantitats indegudament ingressades per l’impost, a l’haver estat aquest declarat il·legal, més els interessos corresponents. En el cas que es denegui la reclamació en via administrativa, s’obriria la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

2 . Una segona via és la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració, en virtut de l’article 106.2 de la Constitució Espanyola, l’article 139 de la Llei 30/1992 i el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual es s’aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial. Aquest procediment també s’inicia en via administrativa, i de desestimar o no resoldre en un termini de sis mesos, obre la via jurisdiccional davant els tribunals contenciosos administratius.

Aquest procediment es fonamenta en el dret a una indemnització pels danys que ha causat l’Administració espanyola, en mantenir durant 10 anys un impost la legalitat estava qüestionada per les Autoritats Europees i actuar de mala fe segons ha manifestat el mateix Tribunal Europeu.

Pel que fa a la probabilitat real de recuperar aquests diners, cal posar de manifest que el Tribunal Europeu és una instància superior i el Govern ha d’acatar les seves sentències. La decisió del Tribunal de Justícia vincula els tribunals de tot Espanya que coneguin de reclamacions per la mateixa qüestió, així com a tots els tribunals als que se’ls pugui plantejar la mateixa qüestió en un futur.

D’altra banda, tot i que en un inici es va parlar d’una devolució per part de l’Administració de 13.000 milions d’euros, les noves estimacions tenen en compte que els particulars ho tindran molt difícil per reclamar, ja que no conserven les factures. A més, les empreses en general tampoc tenen un volum prou gran de consum de combustible que justifiqui la reclamació. És per això que ara s’ha reduït aquesta estimació en la xifra de 4.000 milions. De fet, el sector del transport calcula la devolució en 2.300 milions d’euros, ja que moltes empreses han hagut de tancar per la crisi i ja no reclamaran.

Igualment, és probable que l’Administració vulgui dilatar el procés de pagament, però això vol dir que haurà de pagar més interessos, de l’ordre del 5 % anual fins al pagament de les quantitats indegudament cobrades.

També cal tenir en compte que ara és molt probable que es presentin un gran nombre de reclamacions per part de les empreses afectades, i que per resoldre les mateixes l’Administració haurà de seguir l’ordre de presentació de les esmentades reclamacions, per tant, quan abans es reclami, abans es cobrarà.

Per interposar aquestes reclamacions es precisa de les factures dels períodes a reclamar: 1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2012, ordenades per trimestres, així com un càlcul o sumatori dels litres consumits en aquests períodes, també ordenats per trimestres.

Si no es conserven les factures o no es pot aconseguir un duplicat de les mateixes, no podrà acreditar l’ingrés indegut o el dany causat i, per tant, la reclamació.

 
José María Barcelona
Advocat a Bufete Escura
Tagged:

3 comments

 1. Bona tarda,

  Estava cercant informació per saber si es posible la reclamació del cèntim sanitari dels anys 2002 fins 2009 ja que varem presentar la sol.licitud de devolució d’ingressos indeguts de l’4T 2010, any 2011 i 2012 i aquesta setmana ens ha arribat comunicació de l’acceptació i pagamanet per part d’Hisenda.

  Agrairiem molt la vostra informació.

  Salutacions cordials

 2. volem fer la reclamacio de responsabilitat patrimonial del cèntim sanitari dels períodes prescrits, el que desconec és on l’haig de presentar, organismo i adreça.

 3. Ja hi fa gaireve tres mesos que hem van enviar una carta certificada demanant un numero de compte per fer l’ingres de la devol.lucio del centim sanitari dels anys anteriors a 2010. Encara no s’ha fet aquesta devollucio.
  Es normal?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *